OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Finance na zpč oblastní přehlídky v roce 2010.

Každý, kdo sleduje vývoj situace kolem schvalování státního rozpočtu na rok 2010, jistě pochopí naše starosti o naše západočeské oblastní přehlídky amatérského divadla.  Na základě získaných informací o situaci ve státním rozpočtu na kulturu a to nejen na úrovni Ministerstva kultury, ale i na úrovni Plzeňského a Karlovarského kraje je zpč oblastní předsednictvo SČDO, jako vyhlašovatel a pořadatel, nucen přijmout taková opatření, aby se tyto přehlídky vůbec mohly uskutečnit. Zpč oblastní předsednictvo SČDO podalo žádosti pro rok 2010 na uvedené instituce ve stejném rozsahu jako na rok 2009. Dojde-li k podstatnému snížení těchto příspěvků, budou příspěvky vyhlašovatele i pořadatelů v přiměřeně stejném rozsahu kráceny a náklady přeneseny na přihlášené a vystupující soubory. Na tuto skutečnost jsme již upozorňovali v předchozím zpč Informátorku v říjnu 2009.   Dále se předsednictvo cítí povinno poskytnout všem souborů stejné podmínky. Soubory, ve kterých jsou členové SČDO, přispívají na tyto přehlídky svými členskými příspěvky a tím pomáhají hradit náklady přehlídek. Od toho dosud byly ušetřeny soubory bez členů SČDO.  Předsednictvo proto hodlá tuto diskriminaci odstranit tím, že vypisuje tzv. finanční příspěvek ve formě účastnického poplatku. Nic nového např. v jiných oblastech (startovné apod.). Každý amatérský divadelní soubor, který bude zařazen do programu zpč oblastní přehlídky je povinen uhradit vyhlašovateli poplatek Kč 600,- při počtu do 20 osob nutných k odehrání představení. Tento příspěvek se zvyšuje o 50% v případě, že se akce zúčastní více jak 20 osob. Výše tohoto příspěvku se snižuje o 50% členským souborů SČDO majících ve svých řadách nejméně 6 – 10 členů SČDO, a  tento příspěvek nemusí hradit členský soubor mající ve svých řadách více jak 10 členů SČDO. Toto opatření se týká zpč oblastních přehlídek  činoherního a hudebního divadla v Horažďovicích, Radnického Dráčku v Radnicích, Žlutického divadelního léta ve Žluticích a jednoaktových her v Karlových Varech. Netýká se oblastních přehlídek Kandrdásek a Pohárek SČDO a Divadla jednoho  herce v Horšovském Týně.  K počtu účinkujících herců nutných k uskutečnění inscenace bude započítáno maximálně 5 dalších nutných členů souboru – režisér, nápověda, osvětlovač, technik apod. Další osoby jdou na náklady souboru! K těmto opatřením jsme nuceni přistoupit, abychom s místními pořadateli byli schopni zajistit důstojné podmínky pro zúčastněné soubory.                               Vlastimil Ondráček
Žádné komentáře
 
Děkujeme za vaší návštěvu