OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Nabídka

Nabídka dílen a seminářů 81. Jiráskova Hronova

4.–13. SRPNA 2011

A jako ABECEDA DIVADLA

LUDĚK HORKÝ

Semi­nář je určen pře­de­vším začí­na­jí­cím diva­del­ní­kům. Sezná­míte se v něm takří­ka­jíc na vlast­ním těle a na kon­krét­ním „mate­ri­álu“ diva­del­ních před­sta­vení, která skýtá pro­gram JH, se základy diva­delní práce. Pro­střed­kem k tomu budou různá cvi­čení, hry a poví­dání o jed­not­li­vých insce­na­cích. Zvláštní pozor­nost bude věno­vána základ­ním diva­del­ním prin­ci­pům, „sta­veb­ním kame­nům“ insce­nace, a užití výra­zo­vých scé­nic­kých a herec­kých pro­středků. Semi­nář bude pra­co­vat jako uza­vřená skupina.


Lek­tor: Luděk Horký, absol­vent diva­delní vědy na FF UK, lek­tor, reži­sér, dra­ma­turg. Je zaměst­nán jako dra­ma­turg Cen­tra tvorby pro děti a mlá­dež v České tele­vizi. Od roku 1992 působí v praž­ském diva­dle Radar, vedl zde postupně něko­lik dra­ma­tic­kých kroužků, byl zaklá­da­jí­cím členem Diva­del­ního shluku Dovej­vrtky. Od r. 1993 pra­cuje v sou­boru Ty-já-tr, dodnes je jeho dra­ma­tur­gem. V sou­čas­nosti stojí v čele sou­borů Hro­beso a Načerno.


AD jako ATELIÉR DRAMATURGIE JE DIALOG

RADVAN PÁCL

Spo­lečná setká­vání během 81. roč­níku Jirás­kova Hro­nova ote­ví­rají pří­le­ži­tost sezná­mit se a roz­ší­řit si obsah pojmu dra­ma­tur­gie v kon­krét­ních pod­mín­kách mezi­dru­ho­vého fes­ti­valu ama­tér­ského diva­dla. Jde svým způ­so­bem o určitý druh scé­no­vání udá­losti, kte­rou fes­ti­val je, na pod­kladě výsledků roční dob­ro­volné nepro­fe­si­o­nální diva­delní aktivity.

V jed­not­li­vých semi­ná­řích budeme reflek­to­vat denní pro­gram pře­hlídky jako spo­lečný základ hle­dání diva­del­ních a ostat­ních umě­lec­kých i mimou­mě­lec­kých sou­vis­lostí, budeme se sna­žit pojme­no­vat vní­maný obraz z pozice cho­vání a jed­nání člověka for­mou dia­logu, v němž má své při­ro­zené místo slovo. Toto výcho­disko nám ote­vře pro­stor pro názor­nou práci dra­ma­turga s dra­ma­tic­kým tex­tem i k osvět­lení úlohy dra­ma­turga v pro­cesu tvorby s reži­sé­rem a her­cem. Budeme se spo­lečně sna­žit i vyme­zit si činnost dra­ma­turga ve vztahu k veřej­nosti, jak for­mou pro­pa­gace tak i z pohledu možné opráv­ně­nosti k zís­kání respektu ze strany zastu­pi­telů loka­lity, kde sou­bor působí.

Cílem Ate­li­éru Dra­ma­tur­gie je dia­log je poznat dra­ma­tur­gii jako diva­delní dis­ci­plínu, která, je-li dobře pocho­pena, může být aktivně pro­spěšná nepro­fe­si­o­nál­ním diva­del­ním akti­vi­tám i kul­tur­nímu dialogu.


Lek­tor: Radvan Pácl se během své diva­delní kari­éry setkal pro­střed­nic­tvím zaměst­nání – jako kuli­sák, zvu­kař, asi­s­tent režie – v bra­ti­slav­ském Štúdiu Novej scény s osob­nostmi zru­še­ného Diva­dla na korze. V roce 1979 se stal zaměst­nan­cem scény Stát­ního diva­del­ního stu­dia – Čino­her­ního klubu. Vystří­dal diva­delní pro­fese: kuli­sák, rekvi­zi­tář, zvu­kař, asi­s­tent pro­pa­gace, inspi­ci­ent. V roce 1989 vystu­do­val obor dra­ma­tur­gie na DAMU. V letech 1996 – 1999 byl dra­ma­tur­gem a vedou­cím pro­pa­gace Paláce Akro­po­lis. V roce 1999 se vrá­til do Čino­her­ního klubu na pozici tajem­níka umě­lec­kého pro­vozu. Po trans­for­maci Čino­her­ního klubu na o.p.s. se stal dra­ma­tur­gem s odpo­věd­ností za pro­jekt „Čino­herní klub uvádí:“. Je redak­to­rem měsíč­níku Čino­herní čtení, pra­cuje v archivu Čino­her­ního klubu a spo­lečně s dra­ma­tur­gem ČK Roma­nem Císa­řem a Petrou Hon­so­vou při­pra­vil knihu k čtyři­cá­tému výročí Čino­her­ního klubu – Čino­herní klub 1965–2005.


DV jako DIVADLO JAKO VÝPOVĚĎ

RENATA VORDOVÁ

Téma: my, scé­nář: naše zážitky a zku­še­nosti, pro­středky: jaké­koli, které nám umožní sdě­lení, které budeme chtít.

Ama­tér­ské diva­dlo má tu výhodu, že se nemusí řídit žádným dra­ma­tur­gic­kým plá­nem, ani nut­ností dělat takové insce­nace, které zaru­čeně osloví co nej­více diváků a tím zajistí svým členům obživu. Může tedy fun­go­vat také jako pro­stře­dek k výpo­vědi sku­piny tvůrců a záro­veň inter­pretů. Semi­nář je určen všem, které zajímá tako­výto způ­sob tvorby, tedy diva­dlo spíše autor­ské než inter­pre­tační, zalo­žené na ote­vřené výpo­vědi a nale­zení tako­vých pro­středků, které ke sdě­lení pomo­hou. Pro vedoucí diva­del­ních sou­borů od stu­dentů po seni­ory, pro všechny aktivní diva­del­níky od stu­dentů po seni­ory, pro ty, kdo se nebojí jít se svou kůží na jeviště a chtějí si vyzkou­šet celou cestu vzniku tako­véto inscenace.


Lek­tor: Renata Vor­dová, reži­sérka diva­dla poezie, lek­torka kurzů komu­ni­kace, inter­pre­tace textu a jiné tvůrčí práce, odborná asi­s­tentka Peda­go­gické fakulty Zápa­do­české uni­ver­zity v Plzni, cer­ti­fi­kátní stu­dium dra­ma­tické výchovy.


H jako HUDBADIVADELNÍ INSCENACI

JAN MATÁSEK

Semi­nář je pří­le­ži­tostí k zís­kání poznatků a doved­ností vyu­ži­tel­ných při tvorbě hudební a zvu­kové složky diva­delní insce­nace. Je určen pře­de­vším těm, kdo se tvor­bou této složky insce­nace zabý­vají včetně reži­sérů. Půjde o prak­tický semi­nář, v němž není na účast­ní­cích poža­do­váno před­chozí hudební vzdě­lání ani praxe. Jeho hlavní náplní bude ucho­pení kaž­do­denní zvukově-hudební zku­še­nosti a její pře­ve­dení do inter­pre­to­va­telné formy. Při­tom není sle­do­ván ani hod­no­cen hudební obsah samotné per­for­mance, ale právě zda­ři­lost formy pře­nosu myš­lenky nebo zku­še­nosti pro­střed­nic­tvím zvuku. Nejde tu tedy o tech­nic­kou způ­so­bi­lost ke hře na určitý nástroj, nebo ke zpěvu, ale o celistvé vyjá­d­ření v rámci pro­storu, který posky­tuje hudba ve svém nej­šir­ším vymezení.

Frek­ven­tanti se mohou sezná­mit se základ­ními teo­re­tic­kými zna­lostmi, počí­naje hudeb­ním názvoslo­vím, mož­nostmi hudeb­ních zápisů, jejich před­nostmi a nedo­statky. Budou mít mož­nost zapsat myš­lenku do gra­fické parti­tury s násled­nou ana­lý­zou. Dále pro­střed­nic­tvím prak­tic­kých hudeb­ních uká­zek nahléd­neme roz­díly hudeb­ních tra­dic někte­rých národů. Obje­víme základní ori­en­taci v noto­vém zápisu, práce s dechem a hla­sem, zamyš­lení nad půso­be­ním zvuků a hudby na psy­chiku a orga­ni­zmus. Vyro­bíme si i jed­no­du­chý nástroj.

Hlavní tema­tické okruhy semi­náře: Hudba dopro­vází pohyb – Zvuk dopro­vází pohyb – Zvuk sou­částí hudby – Scé­nická hudba – Atmo­sféra, Pro­středí – Hudební idea – Autor­ská tvorba – Hlas, zvuk a hudba v pro­storu a čase – Interpretace.


Lek­tor: Jan Matá­sek, hudeb­ník a hudební skla­da­tel, autor hudby k mnoha insce­na­cím Diva­dla Minor Praha, Alfa Plzeň, Naiv­ního diva­dla v Liberci, Diva­dla Aqua­lung na diva­delní lodi Tajem­ství Diva­dla bratří For­manů, Národ­ního diva­dla v Brně aj. Je absol­ven­tem kon­zer­va­toře v oboru sniž­cový pozoun. Na Kon­zer­va­toři Jaro­slava Ježka v Praze vystu­do­val obor skladba popu­lární a jaz­zové hudby pod vede­ním prof. Víta Clara.


HP jako HERECKÁ PRÁCE 45+

HANA FRANKOVÁ

Dílna je určena pro kate­go­rii zra­lého věku, spodní hra­nice je limi­to­vána dosa­že­ním 45 let, horní hra­nice limi­to­vána věkem není. Fyzické potíže nejsou pře­káž­kou. Hole vítány.

Nabí­zím spo­lečné uva­žo­vání nad herec­kou tvor­bou a pří­le­ži­tost ke vzá­jem­nému inspi­ro­vání při způ­sobu práce na roli, když už mě nepo­slou­chá tělo, když mě nikdy nepo­slou­chalo, když mám pro­blém s textací, když mi reži­sér neumí pomoct s výkla­dem postavy, když… a když. Budete potře­bo­vat poho­dlné oble­čení, uza­vře­nou obuv s pev­nou podráž­kou a krátký mono­log. Můžete pou­žít text z vašich před­cho­zích rolí. Nevolte si text ze hry, kte­rou ještě hra­jete. Věkové výjimky je možno udě­lo­vat jen po konzultaci.


Lek­tor: Hana Fran­ková, zubní labo­rantka (Blo­vice, ve Varech nebylo místo, v Blo­vi­cích zase nebyl diva­delní sou­bor, škoda, dneska bych byla za vodou), vycho­va­telka (spo­jař­ské uči­liště K. Vary), meto­dik kul­tur­ního stře­diska (Cheb), herečka (Diva­delní stu­dio D3, Diva­dlo V. Nezvala, posléze Měst­ské diva­dlo K. Vary), stře­do­škol­ský (osob­nostní a dra­ma­tická výchova, lite­rár­ně­ja­zy­kové prak­ti­kum – peda­go­gická škola Kar­lovy Vary) a vyso­ko­škol­ský peda­gog (herecká prů­prava – DAMU Praha), a to nej­pod­stat­nější nako­nec – 3x máma (Jan, Mag­da­léna, František).


KPR jako KURZ PRAKTICKÉ REŽIE

NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

DANIELA FISCHEROVÁ

Čtvrté sou­stře­dění poslu­chačů dlou­ho­do­bého vzdě­lá­va­cího pro­jektu, který byl zahá­jen v říjnu 2008 v Měst­ském diva­dle v Děčíně. Kurz je pro nové zájemce uzavřený.

Semi­nář poslu­cha­čům pood­kryje roušku tajné řeči lid­ského těla. Bude pří­le­ži­tostí dozvě­dět se mnoho zají­ma­vého o významu naší mimiky, postojů a gest vědo­mých i nevě­do­mých. Zkrátka, bude pood­kry­tím další stud­nice poznatků pro režijní a herec­kou práci.

Kurz pořádá DIVADLO (bez záruky) PRAHA za odborné spo­lu­práce NIPOS-ARTAMA Praha a za finanční pod­pory Minis­ter­stva kul­tury ČR.


Lek­tor: Daniela Fische­rová, spi­so­va­telka, dra­ma­tička, psy­cho­ložka, peda­gožka non­ver­bální komunikace.


L jako LOUTKA PRO DOSPĚ (DIVÁKY)

MAREK BEČKA

Dílna pro kaž­dého, kdo by se rád zku­sil vyjá­d­řit skrze hmotu, před­mět, loutku. Pomocí jed­no­du­chých etud zku­síme nejdřív zajít za hra­nice vašich před­stav a posléze s pomocí vašich témat poko­říme i moji zku­še­nost. Takže si, pro­sím, při­vezte zají­mavá témata, pokud chcete, i nějaký základní mate­riál na výrobu jed­no­du­chých lou­tek. Ale vězte, nebu­deme se věno­vat scé­no­gra­fii, a tak budeme spíš kom­bi­no­vat zají­mavé věci, pří­rod­niny nebo nálezy. Hlavně nás budou zají­mat výra­zové mož­nosti, které v sobě loutka skrývá.


Lek­tor: Marek Bečka v letech 1984–90 absol­vo­val lout­kář­skou katedru DAMU v oboru lout­ko­he­rec­tví, v roce 2006 se na Katedře alter­na­tiv­ního a lout­ko­vého diva­dla DAMU habi­li­to­val a je tedy docent. V roce 1991 zalo­žil s něko­lika spo­lu­žáky v Chebu Buchty a loutky a s tímto nezá­vis­lým diva­dlem za uply­nu­lých deva­te­náct let nazkou­šel přes čtyři­cet reper­toá­ro­vých pre­miér pro děti i dospělé diváky. Působí tu jako ředi­tel, herec, reži­sér, mana­žer, tech­nik a mluvčí. Kromě toho působí jako nezá­vislý reži­sér (Minor, Lam­pion Kladno, Mini­te­atr Lublaň). Od roku 1997 spo­lu­pra­co­val s KALD DAMU jako exter­nista, od září 2001 pra­cuje na KALD DAMU interně. Dále spo­lu­pra­cuje s mnoha domá­cími i zahra­nič­ními diva­del­ními tvůrci for­mou dílen, workshopů. Od Hon­g­Kongu, přes Kolín až do Kanady. Z této spo­lu­práce těží jak stu­denti, tak Buchty a loutky. Je ženatý a má tři děti.


 

N jako NEVERBÁLNO PRO POKROČILÉ

MICHAL HECHT A ŠTĚPÁNKA ELGROVÁ

Tato dílna je určena pouze pro frek­ven­tanty, kteří již mají základy pan­to­mimy a never­bál­ního diva­dla zvlád­nuté. Nej­lépe stu­den­tům, kteří se v minu­lých letech zúčast­nili dílny Michala Hechta. Na této dílně se účast­níci seznámí s dal­šími kroky potřeb­nými k rea­li­zaci never­bál­ního před­sta­vení. Kromě opa­ko­vání tech­niky a etu­do­vání budeme hle­dat a poté roz­ví­jet vlastní téma. Všichni si vyzkouší pro­ces „od nápadu k před­sta­vení“. Hlav­ním zdro­jem inspi­race bude hudba. Proto pro­síme všechny účast­níky, aby s sebou při­vezli co nej­více hudeb­ního mate­ri­álu. Aby se mohli podí­vat na to, co rádi poslouchají.


Lek­tor: Michal Hecht, mim, reži­sér a peda­gog na volné noze. Stu­do­val pan­to­mimu u Zoji Miko­tové a akro­ba­cii u Evy Bosá­kové. Poté absol­vo­val nesčetné množ­ství kurzů růz­ných druhů never­bál­ního diva­dla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólo pro­gramy a vyu­čuje pohyb. Sedm let strá­vil ve Fin­sku jako peda­gog na NÄTY (fin­ská obdoba DAMU) v Tam­pere. Od roku 1998 působí v ČR. Učil externě na DAMU. Nyní hraje v diva­dle Image v Praze, pořádá semi­náře, reží­ruje různé diva­delní sku­piny, pra­cuje pro AITA/IATA a spo­lu­pra­cuje na mnoha tele­viz­ních pro­jek­tech. Od polo­viny 90. let vede semi­náře na Setkání v Šumperku a na Jirás­kově Hro­nově. Orga­ni­zuje mezi­ná­rodní diva­delní dílny TIP.


R jako REŽIE

MILAN SCHEJBAL

Účast­níci semi­náře se seznámí se základ­ními postupy diva­delní režie, jako je tvorba mizanscény, pohyb a posta­vení v pro­storu, vzá­jemný postoj a roz­mís­tění a pře­de­vším dra­ma­tická situ­ace a jed­nání, v nepo­slední řadě také inter­pre­tace. To vše si vyzkouší sami frek­ven­tanti na prak­tic­kých ukáz­kách, ve kte­rých nebude opo­me­nuta ani práce reži­séra s her­cem. Podle časo­vých mož­ností bude v prů­běhu výuky také insce­no­ván krátký jevištní tvar.

Semi­nář je určen reži­sé­rům (ať již pokro­či­lým nebo začí­na­jí­cím) a všem, kteří se o režijní tvorbu zají­mají a chtějí se o ní dozvě­dět více.


Lek­tor: Milan Schej­bal, absol­vent DAMU v Praze (obor režie a dra­ma­tur­gie). V letech 1994–2006 půso­bil jako reži­sér a umě­lecký šéf Diva­dla ABC v Praze. Od roku 2006 dosud je reži­sé­rem a umě­lec­kým šéfem Diva­dla A. Dvo­řáka v Pří­brami. Jako reži­sér spo­lu­pra­co­val s mnoha pro­fe­si­o­nál­ními diva­dly (Měst­ské diva­dlo v Mostě, Čino­herní stu­dio v Ústí nad Labem, Horácké diva­dlo Jih­lava, The­a­ter der Alt­stadt Stutt­gart, Klicpe­rovo diva­dlo Hra­dec Krá­lové, Diva­dlo F.X. Šaldy v Liberci a další). Od roku 1996 je peda­go­gem režie a vedou­cím roč­níku na praž­ské DAMU (katedra čino­her­ního diva­dla). Do stu­dia na DAMU byl reži­sé­rem a her­cem praž­ského ama­tér­ského sou­boru ANEBDIVADLO. Pra­cuje jako lek­tor a porotce mnoha ama­tér­ských diva­del­ních pře­hlí­dek a seminářů.


SaT jako SVĚTLOTMA

MARTIN ŠPETLÍK

Účast­níci této dílny budou před­sta­veni feno­mé­nům světla a tmy a poté zasvě­ceni do jejich vyu­žití – ať už v diva­dle či kde­koli jinde. Dílna bude určena nejen začí­na­jí­cím osvět­lo­va­čům, ale i scé­no­gra­fům, reži­sé­rům či her­cům – zkrátka všem, kteří si již všimli, jak důle­žitá a zásadní je v diva­dle práce se svět­lem. Nepů­jde zda­leka jen o tech­nický semi­nář, téma­tem dílny bude pře­de­vším světlo jako nástroj výtvar­níka. Budeme se zabý­vat inten­zi­tou, úhlem či bar­vou světla, vytvá­řet sta­tické obrazy a poté expe­ri­men­to­vat s dyna­mi­kou svě­tel­ných změn. Na řadu při­jde i práce se zdro­jem světla na jevišti, se svět­lem a stí­nem jako objektem.

Kdo si uvě­domí prin­cipy, na kte­rých světlo fun­guje, kdo pozná neko­nečné mož­nosti jeho vyu­žití, jedině ten nako­nec dokáže „mys­let světlem“.


Lek­tor: Mar­tin Špet­lík, light designer. Živil se jako osvět­lo­vač napří­klad v Dej­vic­kém diva­dle nebo Paláci Akro­po­lis v Praze, v letech 2004–2007 jako šéf scé­nic­kého sví­cení Švan­dova diva­dla na Smí­chově. Od roku 2007 je na volné noze. Vvy­tvo­řil svě­telné designy pro diva­delní sou­bory jako Teatr Novogo Fronta, Diva­dlo Con­ti­nuo, Krep­sko, Tan­te­horse, Spit­fire Com­pany nebo holand­ské Silo The­a­tre. Vedl workshopy svě­tel­ného designu mimo jiné na ber­lín­ské Die Etage nebo v indi­án­ské rezer­vaci Wikwemi­kong v Ontariu.


SMS jako SLOVA, MYŠLENKYSYMBOLYFUNGUJÍ

EVA SPOUSTOVÁ-MÁLKOVÁ

Jak pra­cuje naše tělo: „Bio­la­bo­ra­toř“ = „Jací jsme bio­ro­boti a jak jsme vlastně zkon­stru­o­vaní“. Jak způ­sob našeho myš­lení ovliv­ňuje naši rea­litu, komu­ni­kaci, náš pocit jis­toty na jevišti i v životě. Sys­témy pře­svěd­čení a vzorce cho­vání ve vztahu k držení těla a k dechu. Strach a tréma jako zby­tečné osobní brzdy. Hard­wa­rové klouby pohy­bo­vého apa­rátu – ener­ge­tické bloky a stre­sové uzly v tělo­vém sys­tému. „Elas­tické“ tělové napětí. „Zvu­ková hla­vo­lo­gie“ = „Cesta za hla­sem, který je sly­šet“. Tvorba hlasu a arti­ku­lace. Nor­ma­tivní podoba hlá­sek. Samohlásky jako nosiče emocí, sou­hlásky jako nosná kostra mluvy. „Jazyk jako hudba a jazyk, kte­rým sdě­lu­jeme obsah“. Pro­po­jení pohybu těla a řeči. „Detek­tivní pát­rání po myš­len­kách a vzta­zích scho­va­ných v textu“. Cesta k výrazu – být „ve spo­jení“ s herec­kým part­ne­rem. Myš­lenka „před“ a „pod“ tex­tem. Jak se tex­tem tkají vztahy. „Hrát si s tex­tem“, „hrát text“, „hrát“, nebo „hrát si“..? A všechno další, na co při­jde řeč…

 

Lek­tor: Eva Spoustová-Málková vystu­do­vala DAMU, hrála v diva­dle DRAK v Hradci Krá­lové, pod­stat­nou část života strá­vila před mik­ro­fo­nem – pře­vážně se věno­vala dabingu (jako herečka i jako tvůrce dia­logů a reži­sérka), 5 let na DAMU učí před­mět Jevištní mluva. Herec­kou práci vnímá pře­de­vším jako práci s ener­gií. Zvlád­nutí opti­mální tech­niky řeči vnímá jako nutný základní řeme­slný před­po­klad herce. Za nej­pod­stat­nější pro jeho tvůrčí cestu pova­žuje cit­livé pozná­vání vlast­ního osob­ního pro­storu vnitřní svo­body a har­mo­nie. Cestu k nim vnímá jako jednu z nej­za­jí­ma­věj­ších a nej­dob­ro­druž­něj­ších výzev, kte­rou nám život nabízí.


TP jako DÍLNA TVŮRČÍHO PSANÍNAPIŠ MI TO!

MARTIN KOLÁŘ

Dílna tvůr­čího psaní zamě­řená na tvorbu textů všech žánrů a stylů. Jedi­nečná mož­nost, jak se pro­psat Jirás­ko­vým Hro­no­vem od expo­zice přes zají­mavé postavy, přesné dia­logy, dra­ma­tické popisy, srd­ce­ryvné emoce a dějové zvraty až po katarzní finále! Zku­síte psát sami nebo ve sku­pině dle běž­ných i neob­vyk­lých zadání a obra­tem usly­šíte kri­tiku či pochvalu ostat­ních. Výsled­kem dílny může být scé­nické čtení nej­po­ve­de­něj­ších textů nebo pokus o vytvo­ření lite­rár­ního dra­matu – krátké čtené diva­delní inscenace.

Podle nálady ve sku­pině můžeme od krát­kých pokusů rychle pře­jít ke kolek­tivní tvorbě jedi­neč­ného lite­rár­ního útvaru!

Oblí­bené knihy a autory při­vezte s sebou!


Lek­tor: Mar­tin Kolář je absol­ven­tem roz­hla­sové a tele­vizní dra­ma­tur­gie a sce­náris­tiky na diva­delní fakultě JAMU. Píše povídky, diva­delní a roz­hla­sové hry, scé­náře ple­né­ro­vých akcí, básně a říkadla. Je auto­rem, her­cem a reži­sé­rem jih­lav­ského nezá­vis­lého diva­del­ního stu­dia De Facto Mimo.


Ž jako ŽONGLOVÁNÍ JAKO KOMUNIKACE

ADÉLA KRATOCHVÍLOVÁROMAN VANČURA

Semi­nář je určen všem zájem­cům o žong­lo­vání bez ohledu na dosa­vadní zku­še­nost s žong­lér­skými tech­ni­kami (i když zna­lost žong­lo­vání se třemi míčky je výho­dou). Důle­žité je odhod­lání k sys­te­ma­tic­kému žong­lér­skému tré­ninku a chuť pro expe­ri­men­to­vání s před­měty a pohy­bem. Prvot­ním úkolem semi­náře je osvo­jení tech­niky žong­lo­vání se třemi míčky – samo­statně, ve dvo­ji­cích i ve sku­pině. Budeme se věno­vat i dal­ším pomůc­kám a tech­ni­kám – šátky, kruhy, kužely, dia­bolo, talíř, kvě­ti­nová hůl (flower stick), kon­taktní žong­lo­vání, více­po­četní žong­lo­vání atd. Cílem semi­náře je však uplat­nění žong­lér­ských doved­ností jako per­for­mač­ního umění.

Téma letošní dílny je žong­lo­vání jako komu­ni­kace, obrátí naši pozor­nost k před­mě­tům jako ke komu­ni­kač­ním part­ne­rům nebo komu­ni­kač­ním pro­střed­kům. Budeme hle­dat zná­zor­nění způ­sobů komu­ni­kace žong­lo­vá­ním. Jinou ces­tou k diva­del­nímu zpra­co­vání komu­ni­kace bude vyu­žití sym­bo­lic­kých forem. Účast­níci semi­náře si mohou při­vézt svoje žong­lér­ské pomůcky či před­měty, se kte­rými chtějí žong­lér­sky expe­ri­men­to­vat. Základní žong­lér­ské náčiní bude v semi­náři k dis­po­zici, počítá se s výro­bou žong­lér­ských míčků pro seminaristy.


Lek­torka: Adéla Kra­to­chví­lová, absol­ventka JAMU, post­gra­du­ální stu­dium v oboru Diva­dlo a výchova u prof. Zoji Miko­tové s téma­tem žong­lo­vání. Má svo­bodné povo­lání (Diva­dlo KUFR), pra­cuje jako zdra­votní klaun. Zabývá se pře­de­vším autor­ským pohy­bo­vým, klaun­ským a pou­lič­ním diva­dlem, jehož sou­částí je vyu­žití žong­lér­ské doved­nosti. Jako lek­torka se podílí na rea­li­zaci žong­lér­ských dílen (Aleje).

Asi­s­tent: Roman Van­čura, absol­vent MU v Brně, absol­vent JČU v Českých Budě­jo­vi­cích – stu­dijní pro­gram Psy­cho­lo­gie, obor Arte­te­ra­pie. Další vzdě­lání – kursy Českého sdru­žení pro wal­dorfskou peda­go­giku, dlou­ho­dobý psy­cho­te­ra­pe­u­tický výcvik Českého insti­tutu pro výcvik v Gestalt psy­cho­te­ra­pii – Dia­log. Peda­gog a arte­te­ra­peut Wal­dorfské ZŠ a MŠ Brno, lek­tor­ská činnost v oboru arte­te­ra­pie a artefiletiky.


3D jako DISKUSE, DISKUSE, DISKUSE

LEKTOŘI PC, JAKUB HULÁK, ROMAN ČERNÍK

Pro ty zájemce o účast na JH, kteří si nevy­brali z výše uve­dené nabídky a nej­ra­ději ze všeho dis­ku­tují o vidě­ných insce­na­cích, jsme při­pra­vili tzv. dis­kusní balí­ček. Každé dopo­ledne ve dnech 6. – 13. srpna (10.00–13.00) se mohou podě­lit o své názory na Dopo­lední dis­kusi pod vede­ním mode­rá­tora Jakuba Huláka, odbor­ného pra­cov­níka NIPOS-ATMAMA.

Odpo­ledne pak mohou navští­vit Pro­blé­mový club a večer Dis­kusní klub s mode­rá­to­rem Roma­nem Černíkem.


ÍLEŽITOST PROECHNY

NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH SEMINÁŘŮ A DÍLEN

PC – Pro­ble­mový club

Pro­blé­mový club (PC) je veřej­ným dis­kus­ním fórem. Bude rea­li­zo­ván for­mou roz­pravy – dispu­tace pěti­člen­ného lek­tor­ského týmu slo­že­ného z před­ních odbor­níků a účast­níků z pléna. Odra­zo­vým můst­kem pro PC jsou insce­nace uve­dené v hlav­ním, pří­padně v dopro­vod­ném pro­gramu JH. Jeho hlav­ním smys­lem a cílem je vytvo­řit pro­stor pro nahléd­nutí insce­nací z nej­růz­něj­ších úhlů pohledu, hle­dání smyslu ama­tér­ského diva­dla a jeho vyslo­vo­vání se k současnosti.

 

Lek­toři:

Alena Zeman­čí­ková, absol­ventka DAMU (obor dra­ma­tur­gie), dra­ma­tička, spi­so­va­telka, dra­ma­tur­gyně literárně-dramatického vysí­lání Českého roz­hlasu 3 – Vltava a lek­torka kraj­ských a celo­stát­ních přehlídek

Mar­tina Schle­ge­lová, absol­ventka DAMU (obor režie a dra­ma­tur­gie), v letech 2003–2007 lek­torka diva­del­ního oddě­lení pro německy mlu­vící oblasti, Vel­kou Bri­tá­nii a USA (Dilia), kme­nová reži­sérka a dra­ma­tur­gyně Diva­dla Letí Praha a odborná asi­s­tentka katedry teo­rie a kri­tiky praž­ské DAMU

Aleš Berg­man, diva­delní vědec, reži­sér a peda­gog – vedou­cí ate­li­éru čino­her­ního herec­tví na JAMU v Brně, režie a insce­nační tvorba na katedře výchovné dra­ma­tiky DAMU v Praze, Psy­cho­lo­gic­ký ústav Filo­zo­fické fakulty Masa­ry­kovy univerzity v Brně

Vla­di­mír Fekar, absol­vent JAMU Brno (obor dra­ma­tur­gie), dra­ma­turg Měst­ského diva­dla Zlín, dra­ma­tik, spi­so­va­tel, bás­ník, lek­tor kraj­ských a celo­stát­ních přehlídek

Vla­di­mír Mikulka, absol­vent ČVUTFEL a diva­delní vědy na FF UK, diva­delní kri­tik, redak­tor Světa a diva­dla, zaměst­na­nec Diva­del­ního ústavu v oddě­lení bibliografie/zahraniční diva­delní peri­o­dika, člen sku­piny Inže­nýr Vla­di­mír (Roc­kband) a diva­del­ního usku­pení Ing. Anto­nín Puchma­jer D.S.


Pro­blé­mový club pro­běhne vždy v odpo­led­ních hodi­nách (14.00–16.00) od soboty 6. 8. do soboty 13. 8. 2011 včetně. Poslu­chači tema­tic­kých semi­nářů a dílen, kteří se budou chtít zúčast­ňo­vat Pro­blé­mo­vého clubu pra­vi­delně, vyznačí tento poža­da­vek na při­hláš­kách, aby jim mohla být návštěva umož­něna (para­lelně se totiž usku­teční některá před­sta­vení hlav­ního programu JH).


Dis­kusní klub

Roman Černík

Dis­kuzní klub je dal­ším volně pří­stup­ným fórem JH, pří­le­ži­tostí umož­ňu­jící spon­tánní výměnu názorů na před­sta­vení uve­dená na JH všem, kdo o to pro­jeví zájem. Dis­kuze nebude nikterak obsa­hově před­ur­čo­vána. Kromě mode­rá­tora se můžete těšit i na zají­mavé hosty.

Dis­kuzní klub pro­běhne vždy v noč­ních hodi­nách po skon­čení před­sta­vení hlav­ního programu.

Lek­tor: Roman Černík, ama­tér­ský reži­sér, orga­ni­zá­tor kul­tur­ního dění zejména v Plzni a Plzeň­ském kraji, peda­gog dra­ma­tické výchovyPODMÍNKY ÚČASTI

Věk: Semi­náře a dílny jsou určeny zájem­cům od 15 let. Osoby mladší 18 let musí do Hro­nova při­vézt písemný sou­hlas rodičů na for­mu­láři, který jim bude zaslán.

Cena: Popla­tek za dílnu je 2.700 Kč. Pla­tit je možné pouze bez­ho­to­vost­ním pře­vo­dem na účet Jirás­kova Hro­nova nej­poz­ději do 15. července 2011. Po ode­slání při­hlášky Vám bude ozná­meno číslo účtu a pří­slušný vari­a­bilní symbol.


Kromě samotné dílny vám bude poskyt­nuto: hro­madné uby­to­vání ve spa­cáku v pro­sto­rách škol­ních tříd v tělo­cvičně, základní zázemí pro hygi­enu, stra­vo­vání ve školní jídelně (obědy a večeře) od 5.8.2011 a vstu­penky na představení.


Ti, kdo mají zájem o kva­lit­nější uby­to­vání, si jej mohou objed­nat u Kul­tur­ního a infor­mač­ního stře­diska Hro­nov, nám ČSA 500, 549 31 Hro­nov, tel.:               491 483 314       , e-mail: kis@mestohronov.cz. Pokud máte v plánu si s sebou do Hro­nova při­vést psa nebo jiného zví­ře­cího maz­líčka, objed­nejte si pro­sím také samo­statné uby­to­vání. Spo­lečné uby­to­vání s ostat­ními semi­na­risty Vám v tako­vém pří­padě totiž nebude umožněno.

Har­mo­no­gram:

-          pří­jezd a pre­zen­tace ve čtvr­tek 4.8.2011

-          09.00 – 15.00             semi­náře a dílny (pouze v pátek 5.8.2011)

-          09.00 – 13.00             semi­náře a dílny (v ostat­ních dnech)

-          14.00 – 16.00              Pro­blé­mový club (od soboty 6.8.2011)

-          13.00 – 23.30             před­sta­vení JH

-          v noci                              dis­kusní klub


Infor­mace: Budete-li mít jaké­koli dotazy, obraťte se na Simonu Bez­ouš­ko­vou – pro­gra­mo­vou ředi­telku JH na tel.:               603 584 489        nebo e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz

 
Děkujeme za vaší návštěvu