OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

PŘEHLÍDKY 2012

Organizace západočeských divadelních oblastních přehlídek v roce  2012.

 

Výběrová oblastní přehlídka soutěže monologů a dialogů dětí a mládeže KANDRDÁSEK SČDO, memoriál Bedřicha Čapka a Zdeňka Fűrsta

            Soutěž je vyhlášena pro děti a mládež ve věku 8 – 18 let, ve věkových kategoriích 8-10 let, 11-13 let, 14-15 let a 16-18 let v soutěžních žánrech: °monolog s časovým limitem do 11 minut a °dialog s časovým limitem do 15 minut (maximálně 3 osoby).

            Monologem se rozumí jednání dramatické postavy v konkrétní situaci – není jím recitace básně, ani přednes prozaického textu. Tolerance časového limitu v soutěžním vystoupením je + 10%. Věková hranice se stanoví podle roku narození. U dialogu je kategorie určována podle roku narození staršího soutěžícího. V každé kategorii může soutěžící vystoupit pouze jednou. Soutěžící se může zúčastnit pouze jedné oblastní (regionální) přehlídky.

            KANDRDÁSEK SČDO nabízí dětem a mládeži zajímavou činnost , ve které se jednoznačně upřednostňuje dětská hravost před mentorským nastudováním, mnohdy pro tyto věkové kategorie naprosto nevhodného textu. Není žádoucí, aby se soutěžící se stejným vystoupením zúčastnil soutěže v dalších letech.

Místo konání:             Horšovský Týn – Kulturní dům

Termín konání:          sobota 11.února 2012

Uzávěrka přihlášek:  22. ledna 2012

Zasílání přihlášek:     Městské kulturní zařízení, náměstí Republiky 105, 346 01 Horšovský

                                   Týn; e-mailem: pohárek@email.cz

Přehlídka zajišťuje výběr na národní přehlídku KANDRDÁSEK SČDO v Brandýse nad Labem, která se uskuteční 31. března 2012.

 

***

 

Výběrová oblastní přehlídka soutěže monologů a dialogů POHÁREK SČDO, memoriál Zdeňka Kokty

Soutěž je určena amatérům starším 16 let – dle roku narození. Soutěží se v kategoriích °mužský monolog, °ženský monolog s časovým limitem do 11 minut a °dialog s časovým limitem do 15 minut (maximálně 3 dramatické postavy). Tolerance časového limitu v soutěžním vystoupení je + 10%. Ze soutěže  jsou vyřazeni studenti a absolventi příslušných uměleckých středních a vysokých škol. Výběr  předlohy není tématicky či žánrově omezen.

Místo konání:             Horšovský Týn – Kulturní dům

Termín konání:          sobota 11.února 2012

Uzávěrka přihlášek:  22.ledna 2012

Adresa přihlášek jako u KANDRDÁSKU SČDO!

Přehlídka zajišťuje výběr na národní přehlídku POHÁREK SČDO ve Velké Bystřici u Olomouce, která se uskuteční 21.dubna 2012.

¨-1-

 

Výběrová oblastní přehlídka činoherního a hudebního divadla

Přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své inscenační praxi reflektuje  zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejichž adresátem je dospělé publikum. Přehlídka umožňuje účast souborů, které uplatňují principy divadla dramatické postavy,  jejichž inscenace  vycházejí z textů dramatických autorů, souborů využívajících různých principů hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí z nejrůznějších zdrojů tzv. otevřené dramaturgie a souborů hudebního divadla.

Místo konání:             Horažďovice – Kulturní dům

Termín konání:          9. – 11.března 2012

Uzávěrka přihlášek:  31.ledna 2012

Adresa k přihlášení:  Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel. 605 200 065

                                    e-mail: hana.sikova@atlas.cz

Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla. ARTAMA vyhlásila výběrové řízení na její místo v roce 2012.

 

***

Výběrová oblastní přehlídka jednoaktových her SČDO  PŘEŠTICKÁ AKTOVKA

Posláním soutěže je uvádění jednoaktových her a jiných krátkých scénických útvarů včetně scénického čtení, dává příležitost repertoárové rezervy obvykle s menším obsazením a uvádění méně frekventovaných textů. Inscenace pro soutěžní představení je založena na souhře nejméně dvou dramatických postav (herců) jednajících pohybem i slovem; nepatří sem tedy jen mluvený projev (recitační pásmo, divadlo poezie, divadlo jednoho herce), ani jen pohybové divadlo (pantomima, či opera), časový rozsah je minimálně 15 minut, maximálně 50 minut.

Místo konání:             Přeštice – Kulturní dům

Termín konání:          sobota 14.dubna 2012

Uzávěrka přihlášek:  10.března 2012

Adresa k  přihlášení: Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel. 605 200 065

                                   e-mail: hana.sikova@atlas.cz

Přehlídka zajišťuje výběr inscenací  na národní přehlídku Jednoaktových her SČDO v Holicích.

***

 

Výběrová oblastní přehlídka seniorského divadla

Přehlídka je koncipována jako příležitost k setkání, vzájemné inspiraci a předvedení výsledků práce divadelních souborů a skupin i jednotlivců, jejichž herecký kolektiv je nejméně  z 50 procent složen z osob starších 55 let. Věkové omezení se vztahuje pouze na účinkující, netýká se autorů, režisérů, scénografů a dalších odborných funkcí, netýká se ani technických a jiných obslužných pracovníků. Přehlídka je otevřena všem divadelním druhům scénického projevu. Minutáž inscenace není limitována.

Místo konání:             Přeštice - Kulturní dům

Termín konání:          sobota 14.dubna 2012

Uzávěrka přihlášek:  10.března 2012

Adresa k přihlášení:  Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel. 605 200 065

                                    e-mail: hana.sikova@atlas.cz 

Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku seniorského divadla. ARTAMA vyhlásila výběrové řízení na její místo v roce 2012.

 

- 2-

 Výběrová oblastní přehlídka činoherního divadla po děti RADNICKÝ DRÁČEK

Prvořadým cílem přehlídky je zvýšit kvalitu inscenací pro dětského diváka a hledání kvalitních textů, vyřadit z jeviště brakovou a neseriozní tvorbu. Vyhlašovatel má právo odmítnou přihlášky inscenací hrubě nekvalitní textové předlohy.  

Místo konání:             Radnice – Kulturní dům U Růže

Termín konání:          12. – 13.května 2012

Uzávěrka přihlášek:  10.dubna 2012

Adresa k přihlášení:  Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel. 605 200 065

                                    e-mail: hana.sikova@atlas.cz

Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku POPELKA v Rakovníku.

 

***

Výběrová oblastní přehlídka venkovských divadelních souborů ŽLUTICKÉ DIVADELNÍ LÉTO

Venkovským divadelním souborem je považován amatérský divadelní kolektiv mající sídlo v obci, která nemá více jak 5.000 obyvatel a není součástí většího správního celku. Výběr předlohy není tématicky omezen.

Místo konání:             Žlutice – Dům kultury

Termín konání:          1. – 3.června 2012

Uzávěrka přihlášek:  30.dubna 2012

Adresa k přihlášení:  Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel. 605 200 065

                                   e-mail: hana.sikova@atlas.cz

Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku venkovských divadelních souborů KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM ve Vysokém nad Jizerou konané ve dnech 8. – 15.října 2012.

☺☺☺

 

Důležité! Čtěte pečlivě!

            Přihlášky  k účasti na jednotlivých oblastních přehlídkách nutno zaslat na tiskopisu vydaném ARTAMOU. Vzor lze získat na www.nipos-mk.cz, nebo jsou přiloženy k  tomuto Informátorku SČDO.  

            Přihlášky pečlivě vyplňujte a dvojmo zašlete na uvedené adresy s následujícími přílohami: osoby a obsazení, údaje o režisérovi, scénografovi, případně dalších osob podílejících se na inscenaci (křestní jména vyplňujte celá ne ve zkratkách); otisk smlouvy s agenturou (autorem) o povolení provozování díle, je-li povolení podle autorského práva  nutné. Pečlivě vyplňujte všechny v úvahu přicházející údaje, usnadní to práci organizátorům přehlídky. Po odpovědném zvážení napište nejen délku představení (bez délky přestávky) i minimální čas na přípravu a odklízení scény. Na oblastních přehlídkách nelze kalkulovat z časových důvodů s rozsáhlými zkouškami inscenace.

            Vyhlašovatel přehlídky má právo odmítnout přihlášky nedostatečně vyplněné nebo s chybějícími náležitostmi. Dodatečným dožadováním chybějících údajů neúměrně zvyšuje finanční náklady a jsou časové náročné. Dojde-li na oblastní přehlídku vyšší počet přihlášek, než jsou pořadatelé schopni zařadit do programu z časových a ekonomických důvodů, vyhrazuje si vyhlašovatel právo provést předvýběr inscenací, není-li to z časových a ekonomických důvodů možné, uplatní vyhlašovatel časovou posloupnost došlých přihlášek. O způsobu výběru rozhoduje vyhlašovatel. O zařazení inscenace do programu přehlídky rozhoduje v tomto případě programová rada přehlídky, kterou jmenuje vyhlašovatel po dohodě s pořadateli.

 

- 3 -

Ministerstvo kultury ČR, stejně tak Plzeňský a Karlovarský kraj omezují  možnost získání dotací z jejich rozpočtu. Stejně tak omezuje možnosti způsobu jejich použití. Soubory

musí tedy kalkulovat i s případnou finanční úhradou některých nákladů, např. náklady na dopravu či cestovné, ubytování apod. Podrobnosti budou vždy uvedeny v dohodě o vystoupení.

            Předsednictvo zpč SČDO jako vyhlašovatel zpč oblastních výběrových přehlídek se cítí povinno poskytnout všem souborům stejné podmínky. Soubory, ve kterých jsou členové SČDO přispívají na tyto přehlídky svými členskými příspěvky a tím pomáhají hradit náklady  přehlídek. Od toho byly ušetřeny soubory bez členů SČDO. Na vyrovnání toho rozdílu byl zaveden výběr účastnického poplatku. Každý divadelní soubor , který bude zařazen do programu přehlídky je povinen uhradit vyhlašovateli poplatek Kč 600,- při počtu do 20 osob nutných o odehrání představení. Tento příspěvek se zvyšuje o 50% v případě, že se akce zúčastní více jak 20 osob. Výše tohoto příspěvku se snižuje o 50% souborům, které mají ve svých řadách  nejméně 6 – 10 členů SČDO,  tento příspěvek nemusí hradit soubor mající ve svých řadách nejméně 11 členů SČDO. Podmínkou je včasné uhrazení členských příspěvků členů SČDO v daném roce. Toto opatření se týká zpč oblastních přehlídek činoherního  hudebního divadla v Horažďovicích, Jednoaktovek a seniorského divadla v Přešticích, Radnického Dráčku v Radnicích a Žlutického divadelního léta ve Žluticích. K počtu účinkujících herců nutných k uskutečnění představení může být započítáno maximálně 5 dalších členů souboru – např. režisér, nápověda, technici apod. Další osoby jsou na náklady souboru.

            Organizace západočeských výběrových oblastních přehlídek byla projednána  a schválena  zpč předsednictvem  SČDO dne 31.srpna 2011 po předchozím projednání s pořadateli.

 

☺☺☺

 

            Zpč oblastní předsednoctvo udělilo v průběhu roku 2011 morální ocenění KOLOMBÍNA členům SVAZU ČESKÝCH DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ:

-        Aleně Kovářové, člence DS Jezírko Plzeň

-        Ivaně Bradáčové, člence DS Žlutičan ve Žluticích

-        Petru Pokornému, členu DS Ostrov

-        René Kellerovi, členu SDO Radnice

-        Jaroslavu Hepovi, členu DS Štace Kaznějov.

           Na návrh zpč oblastního předsednictva SČDO bylo na oblastní přehlídce v Horažďovicích předáno Čestné uznání V.K.Klicpery člence DS Jezírko Plzeň Miladě Drápalové.  Na návrh zpč oblastního předsednictva SČDO bylo na národní přehlídce venkovských divadelních souborů KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM 2011 předáno ocenění Zlatý odznak J.K.Tyla  členu DS D 3 Karlovy Vary Petru Richterovi.

 

Sokolovská čurda 2012

Desátý ročník sokolovské divadelní přehlídky organizuje tradičně Divadlo bez zákulisí v Městském domě kultury v Sokolově v září 2012. Kontakt projektstav@volny.cz.

 
Děkujeme za vaší návštěvu