OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Přehlídky pro rok 2010

Organizace západočeských oblastních divadelních výběrových přehlídek v divadelní sezóně 2009/2010.

Výběrová oblastní přehlídka soutěže monologů a dialogů pro děti a mládež KANDRDÁSEK SČDO, memoriál Bedřich Čapka
    Soutěž je vyhlášena jako v minulých letech pro děti a mládež ve věku 8 – 18 let, ve věkových kategoriích 8-10 let, 11-13 let, 14-15 let a 16-18 let v soutěžních žánrech: monolog s časovým limitem do 11 minut a dialog s časovým limitem do 15 minut (maximálně
3 osoby).
Monologem se rozumí jednání dramatické postavy v konkrétní situaci – není jím recitace básně, ani přednes prozaického textu. Tolerance časového limitu v soutěžním vystoupení je + 10%. Věková hranice se stanoví podle roku narození. U dialogu je kategorie určována podle roku narození staršího soutěžícího. V každé kategorii může soutěžící vystoupit pouze jednou. Soutěžící se může zúčastnit pouze jedné oblastní (regionální) přehlídky podle místa svého bydliště.
    KANDRDÁSEK SČDO nabízí dětem a mládeži zajímavou činnost, ve které se jednoznačně upřednostňuje dětská hravost před mentorským nastudováním, mnohdy pro tato věkové kategorie naprosto nevhodného textu.

Místo konání:        Horšovský Týn - Kulturní dům
Termín konání:    sobota 13.února 2010
Uzávěrka přihlášek:    25.ledna 2010
Adresa k přihlášení:    Jan Rozendorfský, Městské kulturní zařízení v Horšovském Týně,
Náměstí Republiky 105, 346 01 Horšovský Týn,
e-mail:  poharek@email.cz
Přehlídka zajišťuje výběr na národní přehlídku KANDRDÁSEK SČDO v Brandýse nad Labem, která se uskuteční v sobotu 23.března 2010.

☺☺☺

Výběrová oblastní přehlídka soutěže monologů a dialogů POHÁREK SČDO, memoriál Zdeňka Kokty
    Soutěž usiluje o rozšíření obzoru v široké škále dramatické literatury a nabízí možnost tvůrčí práce na režijní přípravě a vlastním hereckém studiu dramatické postavy. Smysl tkví v záměrném využití schopností interpretů v individuální herecké práci (postavy v situaci), nikoli však ve formování exhibice interpretů. Výběr předlohy není tématicky či žánrově omezen. Soutěž je určena amatérům starším 16 let – dle roku narození. Soutěží se v kategoriích °mužský monolog, ° ženský monolog s časovým limitem do 11 minut a °dialog s časovým limitem do 15 minut (maximálně 3 osoby). Tolerance časového limitu v soutěžním vystoupení je + 10%. Ze soutěže jsou vyřazeni studenti a absolventi příslušných uměleckých středních a vysokých škol.

Místo konání:        Horšovský Týn – Kulturní dům
Termín konání:     sobota 13.února 2010
Uzávěrka přihlášek:    25.ledna 2010
Adresa k přihlášení:    Jan Rozendorfský, Městské kulturní zařízení v Horšovském Týně,
            Náměstí Republiky 105, 346 01 Horšovský Týn
            e-mail: pohárek@email.cz
Přehlídka zajišťuje výběr na národní přehlídku POHÁREK SČDO ve Velké Bystřici u Olomouce, která se uskuteční v sobotu 17.dubna 2010.

☺☺☺

Výběrová oblastní přehlídka činoherního a hudebního divadla
    Přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své inscenační praxi reflektují principy hereckého divadla dramatické postavy, jejichž inscenace vycházejí z textů dramatických autorů a  adresátem je dospělé publikum a mládež. 

Místo konání:        Horažďovice – Kulturní dům
Termín konání:     12. – 14.března 2010
Uzávěrky přihlášek:    25.ledna 2010
Adresa k přihlášení:    Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel 605 200 065,
            e-mail: hana.sikova@atlas.cz
    Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla v Děčíně v květnu 2010.

☺☺☺

Výběrová oblastní přehlídka činoherního divadla pro děti RADNICKÝ DRÁČEK
    Hlavními cíly přehlídky je podpora zájmu zabývat se divadelní tvorbou pro děti s náležitou vážností a odpovědností, a kultivace této oblasti divadelní činnosti. Prvořadým cílem je zvýšit kvalitu inscenací pro dětského diváka a hledání kvalitních textů, vyřadit
z jevišť brakovou a neseriozní tvorbu.

Místo konání:        Radnice – Kulturní dům U Růže
Termín konání:    15. – 16.května 2010
Uzávěrka přihlášek:    31.března 2010
Adresa k přihlášení:    Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel. 605 200 065
            e.mail: hana.sikova@atlas.cz
Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku POPELKA v Rakovníku v listopadu 2010.
☺☺☺

Výběrová oblastní přehlídka venkovských divadelních souborů
ŽLUTICKÉ DIVADELNÍ  LÉTO

    Přehlídka venkovských amatérských divadelních souborů. Venkovským divadelním souborem je považován amatérský divadelní kolektiv mající sídlo v obci, která nemá více jak 5.000 obyvatel a není součástí většího správního celku.
Místo konání:         Žlutice – Dům kultury
Termín konání:    4. – 6.června 2010
Uzávěrka přihlášek:    15.dubna 2010
Adresa k přihlášení:    Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel. 605 200 065
            e-mail: hana.sikova@atlas.cz

Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku venkovských divadelních souborů KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM ve Vysokém nad Jizerou v říjnu 2010.

Výběrová oblastní přehlídka jednoaktových her  ZÁPADOČESKÁ AKTOVKA SČDO
    Posláním soutěže je podpořit tradici uvádění jednoaktových her a jiných krátkých scénických útvarů, které dávají souborům možnosti jak repertoárové rezervy s obvykle menším obsazením, tak uvádění méně frekventovaných textů. Inscenace pro soutěžní představení je založena na souhře nejméně dvou dramatických postav (herců) jednajících pohybem i slovem; nepatří sem tedy mluvený projev (recitační pásmo, divadlo poezie, divadlo jednoho herce), ani jen pohybové divadlo (pantomima a opera); časový rozsah  je minimálně 15 minut, maximálně 50 minut.
    Uskutečnění výběrové oblastní přehlídky je závislé na počtu přihlášených inscenacích, při nedostatečném počtu bude proveden výběr v předem dohodnutých termínech a místech.
Oblastní přehlídka se uskuteční v prostorách Divadla Husovka v Karlových Varech. Soubory upozorňujeme, že k Divadlu Husovka není umožněn příjezd účinkujících zájezdovým autobusem.
Místo konání:        Karlovy Vary, Divadlo Husovka
Termín konání:    sobota 12.června 2010
Uzávěrka přihlášek:    30.dubna 2010
Adresa k přihlášení :    Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel. 605 200 065
            e-mail: hana.sikova@atlas.cz
Přehlídka (či výběr) zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku Jednoaktovky SČDO, memoriál Ládi Lhoty v Holicích v listopadu 2010.

  ☺☺☺

Důležité! Čtěte pečlivě!
Přihlášky k účasti na jednotlivých výběrových oblastních přehlídkách nutno zaslat na tiskopisu vydaném Artamou „Přihláška – evidenční list souboru a inscenace“ – (viz vzor v bulletinu d´ARTANAn v čísle 5 a 6 nebo na www.nipos-mk.cz a www.amaterskascena.cz . Přihlášky k účasti v soutěži KANDRDÁSEK SČDO a POHÁREK SČDO nutno zaslat na tiskopisu vydaném v bulletinu d´ARTAMAn v číslo 5 nebo na www.scdo.webpark.cz a 
 www.ochotnici-zc.webgarden.cz . Přihlášky na KANDRDÁSEK SČDO a POHÁREK SČDO lze zasílat na e-mail: pohárek@email.cz . Přihlášky pečlivě vyplňujte a dvojmo zašlete na uvedené adresy s následujícími přílohami:     (vymazat tu následující čáru)
- osoby a obsazení, údaje o režisérovi, scénografovi, případně dalších osob podílejících se na inscenaci (křestní jména vyplňujte celá ne ve zkratkách);
- textovou předlohu s provedenými úpravami;
- otisk smlouvy s agenturou (autorem) o povolení provozování díla, je-li povolení podle autorského práva nutné.         (vym,azat další dvě nepatřičné čáry)    
Pečlivě vyplňte všechny v úvahu přicházející údaje, usnadní to práci organizátorům
 přehlídky. Po odpovědném zvážení napište i minimální čas na přípravu a odklizení scény. Na oblastních přehlídkách nelze kalkulovat časových důvodů s rozsáhlými zkouškami inscenace.
    Vyhlašovatel  přehlídky mají právo odmítnout přihlášky nedostatečně vyplněníé nebo s chybějícími náležitosti. Dodatečným dožadování chybějících údajů neúměrně zvyšuje finanční náklady a jsou časově náročné. Dojde-li na oblastní přehlídku vyšší počet přihlášek, než jsou pořadatelé schopni zařadit do programu z časových a ekonomických důvodů, vyhrazuje si vyhlašovatel právo provést předvýběr inscenací, není-li to z finančních důvodů možné, uplatní vyhlašovatel časovou posloupnost došlých přihlášek. O způsobu výběru rozhoduje vyhlašovatel. O zařazení inscenace do programu přehlídky rozhoduje v tomto
Případě programová rady přehlídky, kterou jmenuje vyhlašovatel po dohodě s pořadatelem.
    Ministerstvo kultury ČR  upozorňuje na snížení finančních dotací na rok 2010. Soubory musí tedy kalkulovat i s případnou finanční úhradou některých nákladů účinkujícími soubory, např. cestovného, ubytování. Podrobnosti budou vždy uvedeny v dohodě  o vystoupení.
    Organizace západočeských výběrových oblastních přehlídek  byla projednání s místními pořadateli a schválena jednáním zpč oblastního předsednictva SČDO v Plzni.
    Propozice jednotlivých soutěží budou zveřejněna v plném znění v d´ARTAMAnu číslo 5 a 6 roku 2009.
Žádné komentáře
 
Děkujeme za vaší návštěvu