OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Výroční zpráva SČDO ZČ za rok 2009

Stav členské základny k 31.12.2009:
Celkem: 101 členů
Kolektivní členství: 3 (Horažďovice, H.Týn, Kbel), Přírůstek členů: 5, Úbytek členů:  3   z toho vystoupili:3, zemřeli:     0
Činnost předsednictva:
Předsednictvo zasedalo v roce 2009  čtyřikrát  –  12.1., 29.6., 30.9.a 9.12. 2009.
24.ledna 2009 se v Divadle Dialog v Plzni konala zpč oblastní konference Svazu českých divadelních ochotníků.
Na konferenci bylo zvoleno nové předsednictvo, které  pracuje ve složení:
Předsedkyně Ing. Alena Svobodová, místopředseda Vlastimil Ondráček, tajemnice Hana Šiková, hospodář Milada Drápalová, členové: Antonín Adámek, Václav Kuneš, Ludvík Pouza, Ladislav Synek
Kontrolní a revizní komise: předsedkyně    Marie Šmidová,  členové: Milan Kroc, Petra Zoubková.
Na základě rozhodnutí  předsednictva bylo poprvé v r. 2009 uděleno ocenění Kolombína  těmto členům a činovníkům zpč SČDO:
Miladě Drápalové
za dlouholetou divadelní činnost a práci v SČDO
Marii Šmidové
za dlouholetou divadelní činnost a práci v SČDO
Vlastě Langové
za dlouholetou divadelní činnost
Petře Zoubkové
za dlouholetou divadelní činnost
Blaženě Stupkové
za dlouholetou divadelní činnost
Václavu Kunešovi
za dlouholetou divadelní činnost a práci v SČDO
Antonínu Adámkovi
za dlouholetou divadelní činnost a práci v SČDO
MUDr. Petru Vojkůvkovi
za dlouholetou divadelní činnost
Jaroslavu Weinlichovi
za dlouholetou divadelní činnost
Vratislavu Mikanovi
za dlouholetou tvůrčí divadelní činnost       
Jaroslavu Párovi
za dlouholetou činnost při propagaci ochotnického divadla
Janu Marešovi
za dlouholetou divadelní činnost
Milanu Leškovi
za dlouholetou divadelní činnost
Projednáváno:
Západočeské oblastní divadelní přehlídky pro Plzeňský a Karlovarský kraj:
zhodnocení přehlídek r. 2008, příprava, žádosti o dotace a realizace v r. 2009,  příprava přehlídek a žádostí o dotace na r. 2010.
Informace k přehlídkám a dotacím:
Jedná se o tyto přehlídky: H. Týn - Kandrdásek a Pohárek SČDO a  oblastní přehlídka Divadla jednoho herce, Horažďovice - přehlídka činoherních hudebních souborů, letos se uskutečnil již 26. ročník. Žlutice - venkovské divadelní soubory se zde sešly již po 38. K. Vary - Jednoaktové hry, oblastní přehlídka  se z Plzně letos stěhovala do Karlových Varů . Kaznějov – národní přehlídka Divadla jednoho herce v Kaznějově již 5. ročník. Radnice - přehlídka inscenací pro děti Radnický Dráček, který se uskutečnil letos již po šestnácté.
Také letos předsednictvo při těchto přehlídkách i další divadelní činnosti úzce spolupracovalo s profesionály, zejména s  Mášou Caltovou, dramaturgyní DJKT v Plzni, Františkem Hromadou, profesionálním režisérem a v posledních letech s Rudou Felzmanem z Děčína. Do odborných porot byli přizváni i další profesionálové. Spolupráce s nimi se osvědčuje a pomáhá zvyšovat uměleckou úroveň inscenací ochotnických souborů.
Finanční náklady těchto přehlídek  zajišťujeme vícezdrojově s přispěním Plzeňského a Karlovarského kraje, Ministerstva kultury ČR a v neposlední řadě za spoluúčasti pořadatelů v místech konání přehlídek.
Na celkových nákladech  se podíleli významně jednotliví pořadatelé:  Městské kulturní zařízení v Horšovském Týně, Div. soubor Štace Kaznějov, Kulturní středisko v Horažďovicích, Spolek divadelních ochotníků v Radnicích a Kulturní agentura D. Hutkayová Žlutice.        
Jako každoročně byl aktualizován  e-mailový adresář zpč amatérských souborů v Plzeňském a Karlovarském kraji.
Věnovali jsme se také přípravě a distribuci zpravodaje „Informátorek Zpč. předsednictva SČDO“, který vyšel v roce 2009 celkem 3 x         a to v únoru, září a prosinci. Informátorek je vydáván pod vedením nového šéfredaktora L. Pouzy s novou obsahovou náplní, ale také grafickou úpravou. Pro členskou základnu , ale i ostatní div. soubory regionu je k dispozici též  elektronicky a na nově zřízené webové stránce : www.ochotnici-zc.webgarden.cz. ochČlenové předsednictva zpracovali podklady k vybraným osobnostem amatérského divadla v Plzeňském a Karlovarském kraji pro centrální databázi.  Zpracován přehled jubilantů a navržena ocenění. Zpracovány návrhy na ocenění Kolombína pro r. 2010. Na prosincovém zasedání byla projednána úsporná opatření k pokrytí nákladů  na přehlídky, zejména formulována pravidla platby účastnického poplatku a částečná úhrada nákladů hrajících souborů.                 
   Alena Svobodová
Žádné komentáře
 
Děkujeme za vaší návštěvu