OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

Západočeské oblastní přehlídky 2011

Organizace západočeských oblastních divadelních výběrových přehlídek v divadelní sezóně 2010/2011.

Výběrová oblastní přehlídka soutěže monologů a dialogů pro děti a mládež KANDRDÁSEK SČDO, memoriál Bedřich Čapka a Zdeňka Fűrsta.  Soutěž je vyhlášena  pro děti a mládež ve věku 8 – 18 let, ve věkových kategoriích  8-10 let, 11-13 let, 14-15 let a 16-18 let v soutěžních žánrech: ° monolog s časovým limitem do 11 minut a ° dialog s časovým limitem do 15 minut (maximálně 3 dramatické osoby).
Monologem se rozumí jednání dramatické postavy v konkrétní situaci – není jím recitace básně ani přednes prozaického textu. Tolerance časového limitu v soutěžním vystoupení je + 10 %. Věková hranice se stanoví podle roku narození. U dialogu je kategorie určována podle roku narození staršího soutěžícího. V každé kategorii může soutěžící vystoupit pouze jednou. Soutěžící se může zúčastnit pouze jedné oblastní (regionální) přehlídky podle místa svého bydliště.
KANDRDÁSEK SČDO nabízí dětem a mládeži zajímavou činnost, ve které se jednoznačně upřednostňuje dětská hravost před mentorským nastudováním, mnohdy pro tyto věkové kategorie naprosto nevhodného textu.
Místo konání:        Horšovský Týn - Kulturní dům
Termín konání:    sobota 12.února 2011
Uzávěrka přihlášek:    25. ledna 2010
Adresa k přihlášení:    Městské kulturní zařízení, nám. Republiky 105, 346 01 Horšovský Týn
            e-mail: poharek@email.cz
Přehlídka zajišťuje výběr na národní přehlídku KANDRDÁSEK SČDO v Brandýse nad Labem, která se uskuteční v sobotu 26. března 2011.
☺☺☺

Výběrová oblastní přehlídka soutěže monologů a dialogů POHÁREK SČDO, memoriál Zdeňka Kokty
Soutěž usiluje o rozšíření obzoru v široké škále dramatické literatury a nabízí možnost tvůrčí práce na režijní přípravě a vlastním hereckém studiu dramatické postavy. Smysl tkví v záměrném využití schopností interpretů v individuální herecké práci (postavy v situaci), nikoli však ve formování exhibice interpretů. Výběr předlohy není tematicky či žánrově omezen. Soutěž je určena amatérům starším 16 let – dle roku narození. Soutěží se v kategoriích °mužský monolog, ° ženský monolog s časovým limitem do 11 minut a °dialog s časovým limitem do 15 minut (maximálně 3 dramatické osoby). Tolerance časového limitu v soutěžním vystoupení je + 10 %. Ze soutěže jsou vyřazeni studenti a absolventi příslušných uměleckých středních a vysokých škol.
Místo konání:        Horšovský Týn – Kulturní dům
Termín konání:     sobota 12. února 2011
Uzávěrka přihlášek:    25. ledna 2011
Adresa k přihlášení:    Městské kulturní zařízení, nám. Republiky 105, 346 01 Horšovský Týn
            e-mail: poharek@email.cz
Přehlídka zajišťuje výběr na národní přehlídku POHÁREK SČDO ve Velké Bystřici u Olomouce, která se uskuteční v sobotu 9. a neděli 10. dubna 2011.


Výběrová oblastní přehlídka činoherního a hudebního divadla
    Přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své inscenační praxi reflektují zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejichž adresátem je dospělé publikum. 
Přehlídka umožňuje účast souborů, které uplatňují principy divadla dramatické postavy jejichž inscenace vycházejí z textů dramatických autorů, souborů využívajících různých principů hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí z nejrůznějších zdrojů tzv. otevřené dramaturgie a souborů hudebního divadla. 
Místo konání:        Horažďovice – Kulturní dům
Termín konání:     11. – 13. března 2011
Uzávěrky přihlášek:    25. ledna 2010
Adresa k přihlášení:    Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel 605 200 065,
            e-mail: hana.sikova@atlas.cz
Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla v Děčíně v květnu 2011.
                                        ☺☺


Výběrová oblastní přehlídka činoherního divadla pro děti RADNICKÝ DRÁČEK
    Hlavními cíli přehlídky je podpora zájmu zabývat se divadelní tvorbou pro děti s náležitou vážností a odpovědností, a kultivace této oblasti divadelní činnosti. Prvořadým cílem je zvýšit kvalitu inscenací pro dětského diváka a hledání kvalitních textů, vyřadit  z jevišť brakovou a neseriózní tvorbu.
Místo konání:        Radnice – Kulturní dům U Růže
Termín konání:    14. – 15.5.2011
Uzávěrka přihlášek:    15. března 2011
Adresa k přihlášení:    Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel. 605 200 065
            e.mail: hana.sikova@atlas.cz
Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku POPELKA v Rakovníku v listopadu 2011.
                                     ☺☺☺

Výběrová oblastní přehlídka venkovských divadelních souborů ŽLUTICKÉ DIVADELNÍ  LÉTO 2011
    Přehlídka venkovských amatérských divadelních souborů. Za venkovský divadelní soubor je považován amatérský divadelní kolektiv mající sídlo v obci, která nemá více než 5000 obyvatel a není součástí většího správního celku. Výběr předlohy není tématicky omezen.
Místo konání:     Žlutice – Dům kultury
Termín konání:    3. – 5. června 2011
Uzávěrka přihlášek:    1.dubna 2011
Adresa k přihlášení:    Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel. 605 200 065
            e-mail: hana.sikova@atlas.cz
Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku venkovských divadelních souborů KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM ve Vysokém nad Jizerou v říjnu 2011.


Výběrová oblastní přehlídka jednoaktových her  ZÁPADOČESKÁ AKTOVKA SČDO
    Posláním soutěže je podpořit tradici uvádění jednoaktových her a jiných krátkých scénických útvarů včetně scénického čtení,  které dávají souborům možnosti, jak repertoárové rezervy s obvykle menším obsazením, tak uvádění méně frekventovaných textů. Inscenace pro soutěžní představení je založena na souhře nejméně dvou dramatických postav (herců) jednajících pohybem i slovem; nepatří sem tedy mluvený projev (recitační pásmo, divadlo poezie, divadlo jednoho herce) ani jen pohybové divadlo (pantomima a opera); časový rozsah  je minimálně 15 minut, maximálně 50 minut.. .
Místo konání:        Přeštice
Termín konání:    26.3.2011
Uzávěrka přihlášek:    25. ledna 2011
Adresa k přihlášení :    Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel. 605 200 065
            e-mail: hana.sikova@atlas.cz
Přehlídka zajišťuje výběr na národní přehlídku Jednoaktových her Kaškova Zbraslav 2011 v listopadu 2011.
                         ☺☺☺

Zpč výběrová oblastní přehlídka scénického čtení
První ročník soutěže inscenací scénického čtení ochotnických souborů se uskuteční v rámci přehlídky Západočeská jednoaktovka SČDO.
Při scénickém čtení herci oživují text, který mají stále před sebou. Je vhodné pro uvádění textu kratšího,  experimentálního, který zpravidla ochotnické soubory nemají z různých důvodů možnost dostat na jeviště.
Posláním soutěže je
a) propagovat tvorbu inscenací scénického čtení mezi širokým okruhem ochotnických souborů;
b) využití textů pro komorní prostředí
Místo konání:        Přeštice 
Termín konání:    26.3.2011
Uzávěrka přihlášek:    25.ledna 2011
Adresa k přihlášení:    Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel. 605 200 065
            e-mail: hana.sikova@atlas.cz
           
Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku jednoaktových her Kaškova Zbraslav 2011
                    ☺☺☺

Zpč výběrová oblastní přehlídka Divadla jednoho herce SČDO
Soutěž je otevřena všem neprofesionálním interpretům v činoherním, loutkohereckém a mimickém projevu z České republiky. Soutěžní výkony mohou čerpat z nejrůznějších předloh a podkladů, pokud se jim podaří vytvořit základ pro skutečnou hru. Skutečnou hrou se  rozumí výkon jediné dramatické postavy nebo postav, výjimku tvoří skupina dramatických postav spojených do celku výkonu společným tématem. Zásada jediné postavy se nevztahuje na loutkoherecký, podobně jako v mimickém výkonu. Minimální rozsah soutěžního výkonu se předpokládá  40 minut, inscenace v loutkohereckém, v mimickém projevu a inscenace určené dětem. Při minimálním počtu přihlášek bude proveden pouze výběr inscenací. Místo a termín zhlédnutí soutěžní inscenací členy odborné poroty bude vždy osobně projednáno. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo konání:        Přeštice 
Termín konání:    26.3.2011
Uzávěrka přihlášek:    25.ledna 2011
Adresa k přihlášení:    Hana Šiková, 3206 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel. 605 200 065
            e-mail: hana.sikova@atlkas.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku DJH v Kaznějově ve dnech  16. – 17.4.2011.  mají v amatérském souboru malou pravděpodobnost nastudovat pro  velká jeviště;
c) přiblížit tvůrčí atmosféru, kdy herci oživují text, který mají stále před sebou a dostávají možnost  rozšíření obzoru herců a režisérů způsobem, kterým lze procvičit divadelní přednes.
Scénickým čtením je divadelní představení osobité formy, které
1) je zpravidla čtené zcela nebo čtené větším dílem;
2) nejde o čtenářskou improvizaci, ale závazné nastudování dramatického textu;
3) nebývá zvykem užívat dekoraci a kostýmy, leda ve velmi chudém náznaku, kde je to prozřetelnost sdělení nezbytné;
4) nevylučuje se částečné rozehrání situací dle zdůvodněného klíče, a s tím zpravidla souvisí i použití autentických nebo částečně náznakových rekvizit;
5) scénické čtení je vystoupení kolektivní, sólová vystoupení nejsou v této soutěži přístupná.
Časový rozsah  je shodný s časovými rozsahy jednoaktových her, tj. minimální čas 20 min., maximální 50 min.
Místo konání:        Přeštice 
Termín konání:    26.3.2011
Uzávěrka přihlášek:    25.ledna 2011
Adresa k přihlášení:    Hana Šiková, 326 00 Plzeň, Habrmannova 41, tel. 605 200 065
            e-mail: hana.sikova@atlas.cz
       

Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku jednoaktových her Kaškova Zbraslav 2011
                    ☺☺☺
Zpč výběrová oblastní přehlídka Divadla jednoho herce SČDO
Soutěž je otevřena všem neprofesionálním interpretům v činoherním, loutkohereckém a mimickém projevu z České republiky. Soutěžní výkony mohou čerpat z nejrůznějších předloh a podkladů, pokud se jim podaří vytvořit základ pro skutečnou hru. Skutečnou hrou se  rozumí výkon jediné dramatické postavy nebo postav, výjimku tvoří skupina dramatických postav spojených do celku výkonu společným tématem. Zásada jediné postavy se nevztahuje na loutkoherecký výkon, podobně jako v mimickém výkonu. Minimální rozsah soutěžního výkonu se předpokládá  40 minut, inscenace v loutkohereckém, v mimickém projevu a inscenace určené dětem. Při minimálním počtu přihlášek bude proveden pouze výběr inscenací. Místo a termín zhlédnutí soutěžní inscenací členy odborné poroty bude vždy osobně projednáno. 
Místo konání:        Přeštice 
Termín konání:    26.3.2011
Uzávěrka přihlášek:    25. ledna 2011
Adresa k přihlášení:    Hana Šiková, 3206 00 Plzeň
                                       Pokračování na další straně
        e-mail: hana.sikova@atlkas.cz
Přehlídka zajišťuje výběr inscenací na národní přehlídku DJH v Kaznějově ve dnech  16. – 17.4.2011.
                    ☺☺☺

Důležité! Čtěte!
Přihlášky k účasti  na jednotlivých výběrových oblastních přehlídkách nutno zaslat na tiskopisu vydávaném Artamou „Přihláška – evidenční list souboru a inscenace“ – (viz vzor v bulletinu d´ARTANAn v čísle 5 a 6 nebo na www.nipos-mk.cz a www.amaterskascena.cz . Přihlášky k účasti v soutěži KANDRDÁSEK SČDO a POHÁREK SČDO nutno zaslat na tiskopisu vydaném v bulletinu d´ARTAMAn v číslo 5 nebo na www.scdo.webpark.cz a 
www.ochotnici-zc.webgarden.cz .
 Přihlášky pečlivě vyplňujte a dvojmo zašlete na uvedené adresy s následujícími přílohami: osoby a obsazení, údaje o režisérovi, scénografovi, případně dalších osobách podílejících se na inscenaci (křestní jména vyplňujte celá ne ve zkratkách); otisk smlouvy s agenturou (autorem) o povolení provozování díla, je-li povolení podle autorského práva nutné. Pečlivě  vyplňte všechny v úvahu přicházející údaje, usnadní to práci organizátorům přehlídky. Po odpovědném zvážení napište i minimální čas na přípravu a odklizení scény. Na oblastních přehlídkách nelze kalkulovat z  časových důvodů s rozsáhlými zkouškami inscenace.
    Vyhlašovatel  přehlídky mají právo odmítnout přihlášky nedostatečně vyplněné nebo s chybějícími náležitosti. Dodatečné dožadování chybějících údajů neúměrně zvyšuje finanční náklady a je časově náročné. Dojde-li na oblastní přehlídku vyšší počet přihlášek, než jsou pořadatelé schopni zařadit do programu z časových a ekonomických důvodů, vyhrazuje si vyhlašovatel právo provést předvýběr inscenací, není-li to z finančních důvodů možné, uplatní vyhlašovatel časovou posloupnost došlých přihlášek. O způsobu výběru rozhoduje vyhlašovatel. O zařazení inscenace do programu přehlídky rozhoduje v tomto případě programová rady přehlídky, kterou jmenuje vyhlašovatel po dohodě s pořadatelem.
Usnesení vlády ČR číslo 92  ze dne 1. února 2010 tvrdě upravuje podmínky pro získání dotací z MK ČR  Na tuto skutečnost upozorňuje i Ministerstvo kultury ČR, které omezuje možnost získání dotace ze státního rozpočtu na rok 2011. Soubory musí tedy kalkulovat i s případnou finanční úhradou některých nákladů, např. cestovného, ubytování.
Podrobnosti budou vždy uvedeny v dohodě  o vystoupení.

    Organizace západočeských výběrových oblastních přehlídek  byla projednána s místními pořadateli a schválena jednáním zpč oblastního předsednictva SČDO v Plzni dne  8.7.2010.
    Propozice jednotlivých soutěží budou zveřejněny v plném znění v d´ARTAMAnu číslo 5 a 6 roku 2010.
    I nadále zůstává v platnosti  usnesení vyhlašovatele zpč oblastních výběrových přehlídek zavádějící účastnický poplatek pro přihlášené soubory. .
    Předsednictvo zpč. SČDO jako vyhlašovatel zpč oblastních výběrových přehlídek se cítí povinno poskytnout všem souborům stejné podmínky. Soubory, ve kterých jsou členové SČDO, přispívají na tyto přehlídky svými členskými příspěvky, a tím pomáhají hradit náklady přehlídek. Od toho byly dosud  ušetřeny soubory bez členů SČDO. Proto je od roku 2010 zaveden  finanční příspěvek tzv. účastnický poplatek. Každý amatérský divadelní soubor, který bude zařazen do programu zpč oblastní přehlídky, je povinen uhradit vyhlašovateli poplatek Kč 600,- při počtu do 20 osob nutných k odehrání představení. Tento příspěvek se zvyšuje o 50 % v případě, že se akce zúčastní více než 20 osob. Výše tohoto příspěvku se snižuje o 50 % členským souborů SČDO majících ve svých řadách nejméně 6 – 10 členů SČDO a tento příspěvek nemusí hradit členský soubor mající ve svých řadách nejméně 11 členů SČDO . Toto opatření se týká  zpč. oblastních přehlídek činoherního a hudebního divadla v Horažďovicích, Radnického Dráčku v Radnicích, Žlutického divadelního léta ve Žluticích, Jednoaktových her v Přešticích a scénického čtení v Přešticích. Netýká se oblastních přehlídek Kandrdásek SČDO, Pohárek SČDO a Divadla jednoho herce. K počtu účinkujících herců nutných k uskutečnění představení může být započítáno maximálně 5 dalších členů souboru – např. režisér, nápověda, technici apod. Další osoby jsou na náklady souboru.

Projednáno a schváleno na jednání zpč oblastního předsednictva SČDO dne 8.9.2010.

 
Děkujeme za vaší návštěvu