OCHOTNÍCI-ZC

Web o životě ochotnických divadel v regionu

AKTUALITY

DS RYNEK zahraje poprvé v Klatovech, a to o pouti v neděli 10.7. od 15 a 18hodin. Hrajeme v čajovně  u hradeb.
Zahrajeme vám lehce bláznivou komedii Manželství naruby. Jak to dopadne, když si manžel s manželkou vymění role a vsadí se o to, kdo to má v životě jednodušší? Přijďte se podívat.
A na koho se můžete těšit?
manželka: Eliška Luňáčková
manžel: Vladimír Kábrt
tchýně: Eva Džumagul Krausová
instalatér, posílček: Jindřich Gregora

Scénář, režie: Vladimír Kábrt
Hudba: Jindřich Gregora

Více informací o nás a o našich dalších představeníchse můžete dočíst na www.divadlorynek.webnode.cz

Ochotnický spolek ve Kbele zve na venkovní pouťové divadelní představení U Maidlů ve Kbele v sobotu 16. 7. od 20.00 hodin. Hrajeme hru "Na správné adrese".

Ochotnický divadelní spolek Tradeáši Nezdic u Přeštic zve srdečně všechny příznivce ochotnického divadla na představení Šediny páně Casanovy,které se koná 10.7. 2011 od 15.00 na přírodním jevišti TJ Nezdice u Přeštic.

 

14. - 16.7. 2011 od 20:00

LOUPEŽNICKÁ SVATBA

večerní představení skupiny scénického šermu Romantika
Doporučujeme
telefonickou nebo e-mailovou rezervaci vstupenek

 

9. - 11. 8. 2011 od 21:00

Divadelní spolek Kašpar

RICHARD III.

Koně, koně, království za koně! Vzestup a pád krvavého krále...

Doporučujeme zakoupení vstupenek v  předprodeji

 

 

12. - 14. 8. 2011 od 21:00

Divadelní spolek Kašpar

HAMLET

Mladý princ, zkažený svět a slepá láska. Duch otce na hradbách, Yorickova lebka a otrávený hrot kordu. Být, nebo nebýt? To je otázka!
Doporučujeme zakoupení vstupenek v  předprodeji

 

 

18. - 20. 8. 2011

OŽIVENÉ NOČNÍ PROHLÍDKY HRADU KAŠPERK

Oživlý noční hradní život, tajemná zákoutí a bytosti ….
Doporučujeme telefonickou nebo e-mailovou rezervaci vstupenek

 

 

Lesní úsek cesty od parkoviště bude osvětlen. Před i po představení zajištěno teplé i studené občerstvení.

 

INFORMACE:

Tel.: 376 582 324

info@kasperk.cz

www.kasperk.cz

 

                                  Lesní divadlo Nýrsko u Klatov  

Květen

7.5.   Divadlo Dešenice - „Jak začala a skončila Trojská válka"  

18.5. Divadlo v divadle - ,, DDM Nýrsko"

 21.5. Divadlo Nýrsko -                     ,

,Dalskabáty,hříšná ves,aneb zapomenutý čert "

Červen     

4.6. Divadlo Klatovy - „Vítejte  v Ebersteinu,  jídlo chutné,ceny mírné" 

28-29.6.    Představení pro školy   ,,Hrátky s čertem" 

Červenec

2.7.    Divadlo Nýrsko - ,,Hrátky s čertem"  Začátek v 16 h.

23.7. Šermíři  ROMANTIKA -  ,,Kladivo na čarodejnice" čarodějnice"

Srpen

6.8.    Divadlo Písek  - ,,Dívčí válka"

20.8. Divadlo Strašín  - ,, Naši furianti"

Září

3.9.    Divadlo Nýrsko - ,,Sněhurka"              

17.9.  Divadlo Kbel - ,,Na správné adrese"

Břežanský divadelní spolek zve na představení Sluha dvou pánů, kterou sehraje na slavnostech v obci Budětice na Klatovsku. Představení sehrají v neděli 3. 7. od 17 hodin

81. Jiráskův Hronov
Bude se konat v termínu od 5. do 13. srpna 2011

Nabídka dílen a seminářů 81. Jiráskova Hronova

4.–13. SRPNA 2011

A jako ABECEDA DIVADLA

LUDĚK HORKÝ

Semi­nář je určen pře­de­vším začí­na­jí­cím diva­del­ní­kům. Sezná­míte se v něm takří­ka­jíc na vlast­ním těle a na kon­krét­ním „mate­ri­álu“ diva­del­ních před­sta­vení, která skýtá pro­gram JH, se základy diva­delní práce. Pro­střed­kem k tomu budou různá cvi­čení, hry a poví­dání o jed­not­li­vých insce­na­cích. Zvláštní pozor­nost bude věno­vána základ­ním diva­del­ním prin­ci­pům, „sta­veb­ním kame­nům“ insce­nace, a užití výra­zo­vých scé­nic­kých a herec­kých pro­středků. Semi­nář bude pra­co­vat jako uza­vřená skupina.


Lek­tor: Luděk Horký, absol­vent diva­delní vědy na FF UK, lek­tor, reži­sér, dra­ma­turg. Je zaměst­nán jako dra­ma­turg Cen­tra tvorby pro děti a mlá­dež v České tele­vizi. Od roku 1992 působí v praž­ském diva­dle Radar, vedl zde postupně něko­lik dra­ma­tic­kých kroužků, byl zaklá­da­jí­cím členem Diva­del­ního shluku Dovej­vrtky. Od r. 1993 pra­cuje v sou­boru Ty-já-tr, dodnes je jeho dra­ma­tur­gem. V sou­čas­nosti stojí v čele sou­borů Hro­beso a Načerno.


AD jako ATELIÉR DRAMATURGIE JE DIALOG

RADVAN PÁCL

Spo­lečná setká­vání během 81. roč­níku Jirás­kova Hro­nova ote­ví­rají pří­le­ži­tost sezná­mit se a roz­ší­řit si obsah pojmu dra­ma­tur­gie v kon­krét­ních pod­mín­kách mezi­dru­ho­vého fes­ti­valu ama­tér­ského diva­dla. Jde svým způ­so­bem o určitý druh scé­no­vání udá­losti, kte­rou fes­ti­val je, na pod­kladě výsledků roční dob­ro­volné nepro­fe­si­o­nální diva­delní aktivity.

V jed­not­li­vých semi­ná­řích budeme reflek­to­vat denní pro­gram pře­hlídky jako spo­lečný základ hle­dání diva­del­ních a ostat­ních umě­lec­kých i mimou­mě­lec­kých sou­vis­lostí, budeme se sna­žit pojme­no­vat vní­maný obraz z pozice cho­vání a jed­nání člověka for­mou dia­logu, v němž má své při­ro­zené místo slovo. Toto výcho­disko nám ote­vře pro­stor pro názor­nou práci dra­ma­turga s dra­ma­tic­kým tex­tem i k osvět­lení úlohy dra­ma­turga v pro­cesu tvorby s reži­sé­rem a her­cem. Budeme se spo­lečně sna­žit i vyme­zit si činnost dra­ma­turga ve vztahu k veřej­nosti, jak for­mou pro­pa­gace tak i z pohledu možné opráv­ně­nosti k zís­kání respektu ze strany zastu­pi­telů loka­lity, kde sou­bor působí.

Cílem Ate­li­éru Dra­ma­tur­gie je dia­log je poznat dra­ma­tur­gii jako diva­delní dis­ci­plínu, která, je-li dobře pocho­pena, může být aktivně pro­spěšná nepro­fe­si­o­nál­ním diva­del­ním akti­vi­tám i kul­tur­nímu dialogu.


Lek­tor: Radvan Pácl se během své diva­delní kari­éry setkal pro­střed­nic­tvím zaměst­nání – jako kuli­sák, zvu­kař, asi­s­tent režie – v bra­ti­slav­ském Štúdiu Novej scény s osob­nostmi zru­še­ného Diva­dla na korze. V roce 1979 se stal zaměst­nan­cem scény Stát­ního diva­del­ního stu­dia – Čino­her­ního klubu. Vystří­dal diva­delní pro­fese: kuli­sák, rekvi­zi­tář, zvu­kař, asi­s­tent pro­pa­gace, inspi­ci­ent. V roce 1989 vystu­do­val obor dra­ma­tur­gie na DAMU. V letech 1996 – 1999 byl dra­ma­tur­gem a vedou­cím pro­pa­gace Paláce Akro­po­lis. V roce 1999 se vrá­til do Čino­her­ního klubu na pozici tajem­níka umě­lec­kého pro­vozu. Po trans­for­maci Čino­her­ního klubu na o.p.s. se stal dra­ma­tur­gem s odpo­věd­ností za pro­jekt „Čino­herní klub uvádí:“. Je redak­to­rem měsíč­níku Čino­herní čtení, pra­cuje v archivu Čino­her­ního klubu a spo­lečně s dra­ma­tur­gem ČK Roma­nem Císa­řem a Petrou Hon­so­vou při­pra­vil knihu k čtyři­cá­tému výročí Čino­her­ního klubu – Čino­herní klub 1965–2005.


DV jako DIVADLO JAKO VÝPOVĚĎ

RENATA VORDOVÁ

Téma: my, scé­nář: naše zážitky a zku­še­nosti, pro­středky: jaké­koli, které nám umožní sdě­lení, které budeme chtít.

Ama­tér­ské diva­dlo má tu výhodu, že se nemusí řídit žádným dra­ma­tur­gic­kým plá­nem, ani nut­ností dělat takové insce­nace, které zaru­čeně osloví co nej­více diváků a tím zajistí svým členům obživu. Může tedy fun­go­vat také jako pro­stře­dek k výpo­vědi sku­piny tvůrců a záro­veň inter­pretů. Semi­nář je určen všem, které zajímá tako­výto způ­sob tvorby, tedy diva­dlo spíše autor­ské než inter­pre­tační, zalo­žené na ote­vřené výpo­vědi a nale­zení tako­vých pro­středků, které ke sdě­lení pomo­hou. Pro vedoucí diva­del­ních sou­borů od stu­dentů po seni­ory, pro všechny aktivní diva­del­níky od stu­dentů po seni­ory, pro ty, kdo se nebojí jít se svou kůží na jeviště a chtějí si vyzkou­šet celou cestu vzniku tako­véto inscenace.


Lek­tor: Renata Vor­dová, reži­sérka diva­dla poezie, lek­torka kurzů komu­ni­kace, inter­pre­tace textu a jiné tvůrčí práce, odborná asi­s­tentka Peda­go­gické fakulty Zápa­do­české uni­ver­zity v Plzni, cer­ti­fi­kátní stu­dium dra­ma­tické výchovy.


H jako HUDBADIVADELNÍ INSCENACI

JAN MATÁSEK

Semi­nář je pří­le­ži­tostí k zís­kání poznatků a doved­ností vyu­ži­tel­ných při tvorbě hudební a zvu­kové složky diva­delní insce­nace. Je určen pře­de­vším těm, kdo se tvor­bou této složky insce­nace zabý­vají včetně reži­sérů. Půjde o prak­tický semi­nář, v němž není na účast­ní­cích poža­do­váno před­chozí hudební vzdě­lání ani praxe. Jeho hlavní náplní bude ucho­pení kaž­do­denní zvukově-hudební zku­še­nosti a její pře­ve­dení do inter­pre­to­va­telné formy. Při­tom není sle­do­ván ani hod­no­cen hudební obsah samotné per­for­mance, ale právě zda­ři­lost formy pře­nosu myš­lenky nebo zku­še­nosti pro­střed­nic­tvím zvuku. Nejde tu tedy o tech­nic­kou způ­so­bi­lost ke hře na určitý nástroj, nebo ke zpěvu, ale o celistvé vyjá­d­ření v rámci pro­storu, který posky­tuje hudba ve svém nej­šir­ším vymezení.

Frek­ven­tanti se mohou sezná­mit se základ­ními teo­re­tic­kými zna­lostmi, počí­naje hudeb­ním názvoslo­vím, mož­nostmi hudeb­ních zápisů, jejich před­nostmi a nedo­statky. Budou mít mož­nost zapsat myš­lenku do gra­fické parti­tury s násled­nou ana­lý­zou. Dále pro­střed­nic­tvím prak­tic­kých hudeb­ních uká­zek nahléd­neme roz­díly hudeb­ních tra­dic někte­rých národů. Obje­víme základní ori­en­taci v noto­vém zápisu, práce s dechem a hla­sem, zamyš­lení nad půso­be­ním zvuků a hudby na psy­chiku a orga­ni­zmus. Vyro­bíme si i jed­no­du­chý nástroj.

Hlavní tema­tické okruhy semi­náře: Hudba dopro­vází pohyb – Zvuk dopro­vází pohyb – Zvuk sou­částí hudby – Scé­nická hudba – Atmo­sféra, Pro­středí – Hudební idea – Autor­ská tvorba – Hlas, zvuk a hudba v pro­storu a čase – Interpretace.


Lek­tor: Jan Matá­sek, hudeb­ník a hudební skla­da­tel, autor hudby k mnoha insce­na­cím Diva­dla Minor Praha, Alfa Plzeň, Naiv­ního diva­dla v Liberci, Diva­dla Aqua­lung na diva­delní lodi Tajem­ství Diva­dla bratří For­manů, Národ­ního diva­dla v Brně aj. Je absol­ven­tem kon­zer­va­toře v oboru sniž­cový pozoun. Na Kon­zer­va­toři Jaro­slava Ježka v Praze vystu­do­val obor skladba popu­lární a jaz­zové hudby pod vede­ním prof. Víta Clara.


HP jako HERECKÁ PRÁCE 45+

HANA FRANKOVÁ

Dílna je určena pro kate­go­rii zra­lého věku, spodní hra­nice je limi­to­vána dosa­že­ním 45 let, horní hra­nice limi­to­vána věkem není. Fyzické potíže nejsou pře­káž­kou. Hole vítány.

Nabí­zím spo­lečné uva­žo­vání nad herec­kou tvor­bou a pří­le­ži­tost ke vzá­jem­nému inspi­ro­vání při způ­sobu práce na roli, když už mě nepo­slou­chá tělo, když mě nikdy nepo­slou­chalo, když mám pro­blém s textací, když mi reži­sér neumí pomoct s výkla­dem postavy, když… a když. Budete potře­bo­vat poho­dlné oble­čení, uza­vře­nou obuv s pev­nou podráž­kou a krátký mono­log. Můžete pou­žít text z vašich před­cho­zích rolí. Nevolte si text ze hry, kte­rou ještě hra­jete. Věkové výjimky je možno udě­lo­vat jen po konzultaci.


Lek­tor: Hana Fran­ková, zubní labo­rantka (Blo­vice, ve Varech nebylo místo, v Blo­vi­cích zase nebyl diva­delní sou­bor, škoda, dneska bych byla za vodou), vycho­va­telka (spo­jař­ské uči­liště K. Vary), meto­dik kul­tur­ního stře­diska (Cheb), herečka (Diva­delní stu­dio D3, Diva­dlo V. Nezvala, posléze Měst­ské diva­dlo K. Vary), stře­do­škol­ský (osob­nostní a dra­ma­tická výchova, lite­rár­ně­ja­zy­kové prak­ti­kum – peda­go­gická škola Kar­lovy Vary) a vyso­ko­škol­ský peda­gog (herecká prů­prava – DAMU Praha), a to nej­pod­stat­nější nako­nec – 3x máma (Jan, Mag­da­léna, František).


KPR jako KURZ PRAKTICKÉ REŽIE

NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

DANIELA FISCHEROVÁ

Čtvrté sou­stře­dění poslu­chačů dlou­ho­do­bého vzdě­lá­va­cího pro­jektu, který byl zahá­jen v říjnu 2008 v Měst­ském diva­dle v Děčíně. Kurz je pro nové zájemce uzavřený.

Semi­nář poslu­cha­čům pood­kryje roušku tajné řeči lid­ského těla. Bude pří­le­ži­tostí dozvě­dět se mnoho zají­ma­vého o významu naší mimiky, postojů a gest vědo­mých i nevě­do­mých. Zkrátka, bude pood­kry­tím další stud­nice poznatků pro režijní a herec­kou práci.

Kurz pořádá DIVADLO (bez záruky) PRAHA za odborné spo­lu­práce NIPOS-ARTAMA Praha a za finanční pod­pory Minis­ter­stva kul­tury ČR.


Lek­tor: Daniela Fische­rová, spi­so­va­telka, dra­ma­tička, psy­cho­ložka, peda­gožka non­ver­bální komunikace.


L jako LOUTKA PRO DOSPĚ (DIVÁKY)

MAREK BEČKA

Dílna pro kaž­dého, kdo by se rád zku­sil vyjá­d­řit skrze hmotu, před­mět, loutku. Pomocí jed­no­du­chých etud zku­síme nejdřív zajít za hra­nice vašich před­stav a posléze s pomocí vašich témat poko­říme i moji zku­še­nost. Takže si, pro­sím, při­vezte zají­mavá témata, pokud chcete, i nějaký základní mate­riál na výrobu jed­no­du­chých lou­tek. Ale vězte, nebu­deme se věno­vat scé­no­gra­fii, a tak budeme spíš kom­bi­no­vat zají­mavé věci, pří­rod­niny nebo nálezy. Hlavně nás budou zají­mat výra­zové mož­nosti, které v sobě loutka skrývá.


Lek­tor: Marek Bečka v letech 1984–90 absol­vo­val lout­kář­skou katedru DAMU v oboru lout­ko­he­rec­tví, v roce 2006 se na Katedře alter­na­tiv­ního a lout­ko­vého diva­dla DAMU habi­li­to­val a je tedy docent. V roce 1991 zalo­žil s něko­lika spo­lu­žáky v Chebu Buchty a loutky a s tímto nezá­vis­lým diva­dlem za uply­nu­lých deva­te­náct let nazkou­šel přes čtyři­cet reper­toá­ro­vých pre­miér pro děti i dospělé diváky. Působí tu jako ředi­tel, herec, reži­sér, mana­žer, tech­nik a mluvčí. Kromě toho působí jako nezá­vislý reži­sér (Minor, Lam­pion Kladno, Mini­te­atr Lublaň). Od roku 1997 spo­lu­pra­co­val s KALD DAMU jako exter­nista, od září 2001 pra­cuje na KALD DAMU interně. Dále spo­lu­pra­cuje s mnoha domá­cími i zahra­nič­ními diva­del­ními tvůrci for­mou dílen, workshopů. Od Hon­g­Kongu, přes Kolín až do Kanady. Z této spo­lu­práce těží jak stu­denti, tak Buchty a loutky. Je ženatý a má tři děti.


 

N jako NEVERBÁLNO PRO POKROČILÉ

MICHAL HECHT A ŠTĚPÁNKA ELGROVÁ

Tato dílna je určena pouze pro frek­ven­tanty, kteří již mají základy pan­to­mimy a never­bál­ního diva­dla zvlád­nuté. Nej­lépe stu­den­tům, kteří se v minu­lých letech zúčast­nili dílny Michala Hechta. Na této dílně se účast­níci seznámí s dal­šími kroky potřeb­nými k rea­li­zaci never­bál­ního před­sta­vení. Kromě opa­ko­vání tech­niky a etu­do­vání budeme hle­dat a poté roz­ví­jet vlastní téma. Všichni si vyzkouší pro­ces „od nápadu k před­sta­vení“. Hlav­ním zdro­jem inspi­race bude hudba. Proto pro­síme všechny účast­níky, aby s sebou při­vezli co nej­více hudeb­ního mate­ri­álu. Aby se mohli podí­vat na to, co rádi poslouchají.


Lek­tor: Michal Hecht, mim, reži­sér a peda­gog na volné noze. Stu­do­val pan­to­mimu u Zoji Miko­tové a akro­ba­cii u Evy Bosá­kové. Poté absol­vo­val nesčetné množ­ství kurzů růz­ných druhů never­bál­ního diva­dla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólo pro­gramy a vyu­čuje pohyb. Sedm let strá­vil ve Fin­sku jako peda­gog na NÄTY (fin­ská obdoba DAMU) v Tam­pere. Od roku 1998 působí v ČR. Učil externě na DAMU. Nyní hraje v diva­dle Image v Praze, pořádá semi­náře, reží­ruje různé diva­delní sku­piny, pra­cuje pro AITA/IATA a spo­lu­pra­cuje na mnoha tele­viz­ních pro­jek­tech. Od polo­viny 90. let vede semi­náře na Setkání v Šumperku a na Jirás­kově Hro­nově. Orga­ni­zuje mezi­ná­rodní diva­delní dílny TIP.


R jako REŽIE

MILAN SCHEJBAL

Účast­níci semi­náře se seznámí se základ­ními postupy diva­delní režie, jako je tvorba mizanscény, pohyb a posta­vení v pro­storu, vzá­jemný postoj a roz­mís­tění a pře­de­vším dra­ma­tická situ­ace a jed­nání, v nepo­slední řadě také inter­pre­tace. To vše si vyzkouší sami frek­ven­tanti na prak­tic­kých ukáz­kách, ve kte­rých nebude opo­me­nuta ani práce reži­séra s her­cem. Podle časo­vých mož­ností bude v prů­běhu výuky také insce­no­ván krátký jevištní tvar.

Semi­nář je určen reži­sé­rům (ať již pokro­či­lým nebo začí­na­jí­cím) a všem, kteří se o režijní tvorbu zají­mají a chtějí se o ní dozvě­dět více.


Lek­tor: Milan Schej­bal, absol­vent DAMU v Praze (obor režie a dra­ma­tur­gie). V letech 1994–2006 půso­bil jako reži­sér a umě­lecký šéf Diva­dla ABC v Praze. Od roku 2006 dosud je reži­sé­rem a umě­lec­kým šéfem Diva­dla A. Dvo­řáka v Pří­brami. Jako reži­sér spo­lu­pra­co­val s mnoha pro­fe­si­o­nál­ními diva­dly (Měst­ské diva­dlo v Mostě, Čino­herní stu­dio v Ústí nad Labem, Horácké diva­dlo Jih­lava, The­a­ter der Alt­stadt Stutt­gart, Klicpe­rovo diva­dlo Hra­dec Krá­lové, Diva­dlo F.X. Šaldy v Liberci a další). Od roku 1996 je peda­go­gem režie a vedou­cím roč­níku na praž­ské DAMU (katedra čino­her­ního diva­dla). Do stu­dia na DAMU byl reži­sé­rem a her­cem praž­ského ama­tér­ského sou­boru ANEBDIVADLO. Pra­cuje jako lek­tor a porotce mnoha ama­tér­ských diva­del­ních pře­hlí­dek a seminářů.


SaT jako SVĚTLOTMA

MARTIN ŠPETLÍK

Účast­níci této dílny budou před­sta­veni feno­mé­nům světla a tmy a poté zasvě­ceni do jejich vyu­žití – ať už v diva­dle či kde­koli jinde. Dílna bude určena nejen začí­na­jí­cím osvět­lo­va­čům, ale i scé­no­gra­fům, reži­sé­rům či her­cům – zkrátka všem, kteří si již všimli, jak důle­žitá a zásadní je v diva­dle práce se svět­lem. Nepů­jde zda­leka jen o tech­nický semi­nář, téma­tem dílny bude pře­de­vším světlo jako nástroj výtvar­níka. Budeme se zabý­vat inten­zi­tou, úhlem či bar­vou světla, vytvá­řet sta­tické obrazy a poté expe­ri­men­to­vat s dyna­mi­kou svě­tel­ných změn. Na řadu při­jde i práce se zdro­jem světla na jevišti, se svět­lem a stí­nem jako objektem.

Kdo si uvě­domí prin­cipy, na kte­rých světlo fun­guje, kdo pozná neko­nečné mož­nosti jeho vyu­žití, jedině ten nako­nec dokáže „mys­let světlem“.


Lek­tor: Mar­tin Špet­lík, light designer. Živil se jako osvět­lo­vač napří­klad v Dej­vic­kém diva­dle nebo Paláci Akro­po­lis v Praze, v letech 2004–2007 jako šéf scé­nic­kého sví­cení Švan­dova diva­dla na Smí­chově. Od roku 2007 je na volné noze. Vvy­tvo­řil svě­telné designy pro diva­delní sou­bory jako Teatr Novogo Fronta, Diva­dlo Con­ti­nuo, Krep­sko, Tan­te­horse, Spit­fire Com­pany nebo holand­ské Silo The­a­tre. Vedl workshopy svě­tel­ného designu mimo jiné na ber­lín­ské Die Etage nebo v indi­án­ské rezer­vaci Wikwemi­kong v Ontariu.


SMS jako SLOVA, MYŠLENKYSYMBOLYFUNGUJÍ

EVA SPOUSTOVÁ-MÁLKOVÁ

Jak pra­cuje naše tělo: „Bio­la­bo­ra­toř“ = „Jací jsme bio­ro­boti a jak jsme vlastně zkon­stru­o­vaní“. Jak způ­sob našeho myš­lení ovliv­ňuje naši rea­litu, komu­ni­kaci, náš pocit jis­toty na jevišti i v životě. Sys­témy pře­svěd­čení a vzorce cho­vání ve vztahu k držení těla a k dechu. Strach a tréma jako zby­tečné osobní brzdy. Hard­wa­rové klouby pohy­bo­vého apa­rátu – ener­ge­tické bloky a stre­sové uzly v tělo­vém sys­tému. „Elas­tické“ tělové napětí. „Zvu­ková hla­vo­lo­gie“ = „Cesta za hla­sem, který je sly­šet“. Tvorba hlasu a arti­ku­lace. Nor­ma­tivní podoba hlá­sek. Samohlásky jako nosiče emocí, sou­hlásky jako nosná kostra mluvy. „Jazyk jako hudba a jazyk, kte­rým sdě­lu­jeme obsah“. Pro­po­jení pohybu těla a řeči. „Detek­tivní pát­rání po myš­len­kách a vzta­zích scho­va­ných v textu“. Cesta k výrazu – být „ve spo­jení“ s herec­kým part­ne­rem. Myš­lenka „před“ a „pod“ tex­tem. Jak se tex­tem tkají vztahy. „Hrát si s tex­tem“, „hrát text“, „hrát“, nebo „hrát si“..? A všechno další, na co při­jde řeč…

 

Lek­tor: Eva Spoustová-Málková vystu­do­vala DAMU, hrála v diva­dle DRAK v Hradci Krá­lové, pod­stat­nou část života strá­vila před mik­ro­fo­nem – pře­vážně se věno­vala dabingu (jako herečka i jako tvůrce dia­logů a reži­sérka), 5 let na DAMU učí před­mět Jevištní mluva. Herec­kou práci vnímá pře­de­vším jako práci s ener­gií. Zvlád­nutí opti­mální tech­niky řeči vnímá jako nutný základní řeme­slný před­po­klad herce. Za nej­pod­stat­nější pro jeho tvůrčí cestu pova­žuje cit­livé pozná­vání vlast­ního osob­ního pro­storu vnitřní svo­body a har­mo­nie. Cestu k nim vnímá jako jednu z nej­za­jí­ma­věj­ších a nej­dob­ro­druž­něj­ších výzev, kte­rou nám život nabízí.


TP jako DÍLNA TVŮRČÍHO PSANÍNAPIŠ MI TO!

MARTIN KOLÁŘ

Dílna tvůr­čího psaní zamě­řená na tvorbu textů všech žánrů a stylů. Jedi­nečná mož­nost, jak se pro­psat Jirás­ko­vým Hro­no­vem od expo­zice přes zají­mavé postavy, přesné dia­logy, dra­ma­tické popisy, srd­ce­ryvné emoce a dějové zvraty až po katarzní finále! Zku­síte psát sami nebo ve sku­pině dle běž­ných i neob­vyk­lých zadání a obra­tem usly­šíte kri­tiku či pochvalu ostat­ních. Výsled­kem dílny může být scé­nické čtení nej­po­ve­de­něj­ších textů nebo pokus o vytvo­ření lite­rár­ního dra­matu – krátké čtené diva­delní inscenace.

Podle nálady ve sku­pině můžeme od krát­kých pokusů rychle pře­jít ke kolek­tivní tvorbě jedi­neč­ného lite­rár­ního útvaru!

Oblí­bené knihy a autory při­vezte s sebou!


Lek­tor: Mar­tin Kolář je absol­ven­tem roz­hla­sové a tele­vizní dra­ma­tur­gie a sce­náris­tiky na diva­delní fakultě JAMU. Píše povídky, diva­delní a roz­hla­sové hry, scé­náře ple­né­ro­vých akcí, básně a říkadla. Je auto­rem, her­cem a reži­sé­rem jih­lav­ského nezá­vis­lého diva­del­ního stu­dia De Facto Mimo.


Ž jako ŽONGLOVÁNÍ JAKO KOMUNIKACE

ADÉLA KRATOCHVÍLOVÁROMAN VANČURA

Semi­nář je určen všem zájem­cům o žong­lo­vání bez ohledu na dosa­vadní zku­še­nost s žong­lér­skými tech­ni­kami (i když zna­lost žong­lo­vání se třemi míčky je výho­dou). Důle­žité je odhod­lání k sys­te­ma­tic­kému žong­lér­skému tré­ninku a chuť pro expe­ri­men­to­vání s před­měty a pohy­bem. Prvot­ním úkolem semi­náře je osvo­jení tech­niky žong­lo­vání se třemi míčky – samo­statně, ve dvo­ji­cích i ve sku­pině. Budeme se věno­vat i dal­ším pomůc­kám a tech­ni­kám – šátky, kruhy, kužely, dia­bolo, talíř, kvě­ti­nová hůl (flower stick), kon­taktní žong­lo­vání, více­po­četní žong­lo­vání atd. Cílem semi­náře je však uplat­nění žong­lér­ských doved­ností jako per­for­mač­ního umění.

Téma letošní dílny je žong­lo­vání jako komu­ni­kace, obrátí naši pozor­nost k před­mě­tům jako ke komu­ni­kač­ním part­ne­rům nebo komu­ni­kač­ním pro­střed­kům. Budeme hle­dat zná­zor­nění způ­sobů komu­ni­kace žong­lo­vá­ním. Jinou ces­tou k diva­del­nímu zpra­co­vání komu­ni­kace bude vyu­žití sym­bo­lic­kých forem. Účast­níci semi­náře si mohou při­vézt svoje žong­lér­ské pomůcky či před­měty, se kte­rými chtějí žong­lér­sky expe­ri­men­to­vat. Základní žong­lér­ské náčiní bude v semi­náři k dis­po­zici, počítá se s výro­bou žong­lér­ských míčků pro seminaristy.


Lek­torka: Adéla Kra­to­chví­lová, absol­ventka JAMU, post­gra­du­ální stu­dium v oboru Diva­dlo a výchova u prof. Zoji Miko­tové s téma­tem žong­lo­vání. Má svo­bodné povo­lání (Diva­dlo KUFR), pra­cuje jako zdra­votní klaun. Zabývá se pře­de­vším autor­ským pohy­bo­vým, klaun­ským a pou­lič­ním diva­dlem, jehož sou­částí je vyu­žití žong­lér­ské doved­nosti. Jako lek­torka se podílí na rea­li­zaci žong­lér­ských dílen (Aleje).

Asi­s­tent: Roman Van­čura, absol­vent MU v Brně, absol­vent JČU v Českých Budě­jo­vi­cích – stu­dijní pro­gram Psy­cho­lo­gie, obor Arte­te­ra­pie. Další vzdě­lání – kursy Českého sdru­žení pro wal­dorfskou peda­go­giku, dlou­ho­dobý psy­cho­te­ra­pe­u­tický výcvik Českého insti­tutu pro výcvik v Gestalt psy­cho­te­ra­pii – Dia­log. Peda­gog a arte­te­ra­peut Wal­dorfské ZŠ a MŠ Brno, lek­tor­ská činnost v oboru arte­te­ra­pie a artefiletiky.


3D jako DISKUSE, DISKUSE, DISKUSE

LEKTOŘI PC, JAKUB HULÁK, ROMAN ČERNÍK

Pro ty zájemce o účast na JH, kteří si nevy­brali z výše uve­dené nabídky a nej­ra­ději ze všeho dis­ku­tují o vidě­ných insce­na­cích, jsme při­pra­vili tzv. dis­kusní balí­ček. Každé dopo­ledne ve dnech 6. – 13. srpna (10.00–13.00) se mohou podě­lit o své názory na Dopo­lední dis­kusi pod vede­ním mode­rá­tora Jakuba Huláka, odbor­ného pra­cov­níka NIPOS-ATMAMA.

Odpo­ledne pak mohou navští­vit Pro­blé­mový club a večer Dis­kusní klub s mode­rá­to­rem Roma­nem Černíkem.


ÍLEŽITOST PROECHNY

NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH SEMINÁŘŮ A DÍLEN

PC – Pro­ble­mový club

Pro­blé­mový club (PC) je veřej­ným dis­kus­ním fórem. Bude rea­li­zo­ván for­mou roz­pravy – dispu­tace pěti­člen­ného lek­tor­ského týmu slo­že­ného z před­ních odbor­níků a účast­níků z pléna. Odra­zo­vým můst­kem pro PC jsou insce­nace uve­dené v hlav­ním, pří­padně v dopro­vod­ném pro­gramu JH. Jeho hlav­ním smys­lem a cílem je vytvo­řit pro­stor pro nahléd­nutí insce­nací z nej­růz­něj­ších úhlů pohledu, hle­dání smyslu ama­tér­ského diva­dla a jeho vyslo­vo­vání se k současnosti.

 

Lek­toři:

Alena Zeman­čí­ková, absol­ventka DAMU (obor dra­ma­tur­gie), dra­ma­tička, spi­so­va­telka, dra­ma­tur­gyně literárně-dramatického vysí­lání Českého roz­hlasu 3 – Vltava a lek­torka kraj­ských a celo­stát­ních přehlídek

Mar­tina Schle­ge­lová, absol­ventka DAMU (obor režie a dra­ma­tur­gie), v letech 2003–2007 lek­torka diva­del­ního oddě­lení pro německy mlu­vící oblasti, Vel­kou Bri­tá­nii a USA (Dilia), kme­nová reži­sérka a dra­ma­tur­gyně Diva­dla Letí Praha a odborná asi­s­tentka katedry teo­rie a kri­tiky praž­ské DAMU

Aleš Berg­man, diva­delní vědec, reži­sér a peda­gog – vedou­cí ate­li­éru čino­her­ního herec­tví na JAMU v Brně, režie a insce­nační tvorba na katedře výchovné dra­ma­tiky DAMU v Praze, Psy­cho­lo­gic­ký ústav Filo­zo­fické fakulty Masa­ry­kovy univerzity v Brně

Vla­di­mír Fekar, absol­vent JAMU Brno (obor dra­ma­tur­gie), dra­ma­turg Měst­ského diva­dla Zlín, dra­ma­tik, spi­so­va­tel, bás­ník, lek­tor kraj­ských a celo­stát­ních přehlídek

Vla­di­mír Mikulka, absol­vent ČVUTFEL a diva­delní vědy na FF UK, diva­delní kri­tik, redak­tor Světa a diva­dla, zaměst­na­nec Diva­del­ního ústavu v oddě­lení bibliografie/zahraniční diva­delní peri­o­dika, člen sku­piny Inže­nýr Vla­di­mír (Roc­kband) a diva­del­ního usku­pení Ing. Anto­nín Puchma­jer D.S.


Pro­blé­mový club pro­běhne vždy v odpo­led­ních hodi­nách (14.00–16.00) od soboty 6. 8. do soboty 13. 8. 2011 včetně. Poslu­chači tema­tic­kých semi­nářů a dílen, kteří se budou chtít zúčast­ňo­vat Pro­blé­mo­vého clubu pra­vi­delně, vyznačí tento poža­da­vek na při­hláš­kách, aby jim mohla být návštěva umož­něna (para­lelně se totiž usku­teční některá před­sta­vení hlav­ního programu JH).


Dis­kusní klub

Roman Černík

Dis­kuzní klub je dal­ším volně pří­stup­ným fórem JH, pří­le­ži­tostí umož­ňu­jící spon­tánní výměnu názorů na před­sta­vení uve­dená na JH všem, kdo o to pro­jeví zájem. Dis­kuze nebude nikterak obsa­hově před­ur­čo­vána. Kromě mode­rá­tora se můžete těšit i na zají­mavé hosty.

Dis­kuzní klub pro­běhne vždy v noč­ních hodi­nách po skon­čení před­sta­vení hlav­ního programu.

Lek­tor: Roman Černík, ama­tér­ský reži­sér, orga­ni­zá­tor kul­tur­ního dění zejména v Plzni a Plzeň­ském kraji, peda­gog dra­ma­tické výchovyPODMÍNKY ÚČASTI

Věk: Semi­náře a dílny jsou určeny zájem­cům od 15 let. Osoby mladší 18 let musí do Hro­nova při­vézt písemný sou­hlas rodičů na for­mu­láři, který jim bude zaslán.

Cena: Popla­tek za dílnu je 2.700 Kč. Pla­tit je možné pouze bez­ho­to­vost­ním pře­vo­dem na účet Jirás­kova Hro­nova nej­poz­ději do 15. července 2011. Po ode­slání při­hlášky Vám bude ozná­meno číslo účtu a pří­slušný vari­a­bilní symbol.


Kromě samotné dílny vám bude poskyt­nuto: hro­madné uby­to­vání ve spa­cáku v pro­sto­rách škol­ních tříd v tělo­cvičně, základní zázemí pro hygi­enu, stra­vo­vání ve školní jídelně (obědy a večeře) od 5.8.2011 a vstu­penky na představení.


Ti, kdo mají zájem o kva­lit­nější uby­to­vání, si jej mohou objed­nat u Kul­tur­ního a infor­mač­ního stře­diska Hro­nov, nám ČSA 500, 549 31 Hro­nov, tel.:               491 483 314       , e-mail: kis@mestohronov.cz. Pokud máte v plánu si s sebou do Hro­nova při­vést psa nebo jiného zví­ře­cího maz­líčka, objed­nejte si pro­sím také samo­statné uby­to­vání. Spo­lečné uby­to­vání s ostat­ními semi­na­risty Vám v tako­vém pří­padě totiž nebude umožněno.

Har­mo­no­gram:

-          pří­jezd a pre­zen­tace ve čtvr­tek 4.8.2011

-          09.00 – 15.00             semi­náře a dílny (pouze v pátek 5.8.2011)

-          09.00 – 13.00             semi­náře a dílny (v ostat­ních dnech)

-          14.00 – 16.00              Pro­blé­mový club (od soboty 6.8.2011)

-          13.00 – 23.30             před­sta­vení JH

-          v noci                              dis­kusní klub


Infor­mace: Budete-li mít jaké­koli dotazy, obraťte se na Simonu Bez­ouš­ko­vou – pro­gra­mo­vou ředi­telku JH na tel.:               603 584 489        nebo e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz

P r o t o k o l
o průběhu a výsledcích 40.  zpč oblastní přehlídky venkovských divadelních souborů  Žlutické divadelních léto 2011


Místo konání:        Dům kultury ve Žluticích
Datum konání:    3. – 5.června 2011
Vyhlašovatel:        Zpč oblastní předsednictvo SČDO v Plzni
Pořadatelé:        Město Žlutice
            Dům kultury Žlutice
            Divadelní studio D 3 Karlovy Vary
            Svaz českých divadelních ochotníků, zpč oblastní předsednictvo v Plzni

Odborná porota:   
Rudolf  Felzmann, režisér, Děčín, předseda poroty
Marie Caltová, dramaturgyně DJKT Plzeň
František Hromada, režisér, Cheb
Tajemnice poroty:      Hana Šiková, tajemnice zpč SČDO
Průběh a výsledky přehlídky:

Pátek 3.6.
20:00        Jaromír Břehový: ZÁTIŠÍ S LOUTNOU
                   DS Žlutičan Žlutice

Sobota 4. 6.
09:30        Marc Camoletti:  NA SPRÁVNÉ ADRESE
                   Hartmanické ochotnické divadlo TYL Hartmanice

13:00        J. Voskovec, J. Werich:  HLAVA PROTI MIHULI
                   Farní divadelní spolek Plánice

16:30        Pavel Němec:  DOBA KAMENNÁ
                  Divadelní soubor při MKIS Poběžovice

20:00        Georges Feydeau:  LEONA SI POSPÍŠILA
                   Divadelní soubor MKZ Horšovský Týn
         

Neděle 5. 6.
10:00        Alois Jirásek:  LUCERNA
                  Spolek divadelních ochotníků v Radnicích

14:00         Eugen Labiche:  SLAMĚNÝ KLOBOUK 
                   Divadelní soubor J. K. TYL Mýto

17.30 Závěrečné vyhodnocení  přehlídky

Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:


Čestná uznání za herecké výkony:

Věře Krejzové za roli Kači v inscenaci Zátiší s loutnou  Divadelního souboru Žlutičan Žlutice

Janě Novákové za roli Jacqueilne v inscenaci Na správné adrese Hartmanického ochotnického divadla Tyl

Janě Kovandové za roli paní Datimové v inscenaci Hlava proti Mihuli Farního divadelního spolku Plánice

Haně Teplé za roli Náčelníkové v inscenaci Doba kamenná Divadelního souboru při MKIS Poběžovice

Markétě Martínkové za roli Velké v inscenaci Doba kamenná Divadelního souboru při MKIS Poběžovice

Haně Sládkové za roli Mladé kněžny v inscenaci Lucerna Spolku divadelních ochotníků v Radnicích

Jiřímu Lenkovi za roli Felixe v inscenaci Slaměný klobouk Divadelního souboru J.K.Tyl MýtoCeny za herecké výkony

Ivaně Bradáčové za roli Zoji v inscenaci Zátiší s loutnou  Divadelního souboru Žlutičan Žlutice

Janě Konopíkové za roli Olgy v inscenaci Zátiší s loutnou  Divadelního souboru Žlutičan Žlutice

Jiřině Koplerové za roli Niny v inscenaci Zátiší s loutnou  Divadelního souboru Žlutičan Žlutice

Jaroslavu Vojtovi za roli Exekutora v inscenaci Zátiší s loutnou  Divadelního souboru Žlutičan Žlutice

Josefu Ládovi za roli Spartaka v inscenaci Na správné adrese Hartmanického ochotnického divadla Tyl

Michalu Pivoňkovi za roli Juliana Toudouxe v inscenaci Leona si pospíšila Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn

Andree Dufkové za roli Leony v inscenaci Leona si pospíšila Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn

Vlastě Langové za roli paní Virtuelové v inscenaci Leona si pospíšila Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn

René Kellerovi za roli Vrchního v inscenaci Lucerna Spolku divadelních ochotníků v Radnicích

Cena

Jaromíru Břehovému za autorský přínos v inscenaci Zátiší s loutnou  Divadelního souboru Žlutičan Žlutice

Václavu Kunešovi a Haně Žákové za režii inscenace Leona si pospíšila Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn


Cena  SČDO

Milanu Krocovi za dramaturgickou úpravu textu Lucerna Spolku divadelních ochotníků v RadnicíchNa národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim 2011 ve Vysokém nad Jizerou

n o m i n o v á n a   

inscenace Zátiší s loutnou  Divadelního souboru Žlutičan Žlutice


 d o p o r u č e n a  

inscenace Leona si pospíšila Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn
Zpč oblastní přehlídka se uskutečnila za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR, Karlovarského kraje  a Města Žlutice.V Plzni dne 6.června 2011Zpracovala: Hana Šiková
                    tajemnice zpč.SČDO
                 
P r o t o k o l  

XVIII. zpč. oblastní přehlídky činoherních souborů hrajících pro děti
RADNICKÝ DRÁČEK 2011

Místo konání:               Kulturní dům „U růže“ v Radnicích
Datum konání:             14. – 15.května 2011
Vyhlašovatel:               Zpč. Svaz českých divadelních ochotníků Plzeň
Pořadatelé:                   Spolek divadelních ochotníků v Radnicích
             Svaz českých divadelních ochotníků, zpč. oblastní předsednictvo v Plzni
                                     Divadelní studio D  3, občanské sdružení, Karlovy Vary

Odborná porota:          Jaroslav Kodeš, režisér, Praha
            Vlastimil Ondráček, místopředseda  zpč. oblasti SČDO
            Marie Caltová, dramaturgkyně  DJKT Plzeň
Tajemnice poroty.       Hana Šiková, tajemnice zpč. SČDO

 
Průběh a výsledky přehlídky:

Sobota 14.5.
13,00         Podividlo ažažAš
        Božena Němcová: Perníková chaloupka
             .
15,00        DOS KOMEDIA Rotava
        Václav Beran: O čarodějném kameni
             
16,30         Na poslední chvíli Ostrov
        Irena Brandová: Pohádka u rybníka
        Režie Lucie Veličková
             
Neděle 15.5.
10,00         Divadelní spolek Úhlavan Přeštice při KKC Přeštice       
        Josef  Lada, Jaroslav Preclík: O líném Honzovi

11,30        Hodnotící seminář
             
13,00           Závěr přehlídky a inspirativní představení představení
        Divadélko Kuba Plzeň
        Petr a Dana Mládovi, František Kaska:
        Není drak jako drak


Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:

Čestné uznání:
             
             Aleně Lomnické za herecký výkon v roli Selky v inscenaci Perníková chaloupka
         DS Podividlo ažaž Aš

                      Aleně Boháčové za herecký výkon v roli Kristýnky v inscenaci O čarovném kameni
         DOS Komedia Rotava

                     Aleši Pokornému za herecký výkon v roli v inscenaci O čarovném kameni
         DOS Komedia Rotava

              Kláře Jírovské za herecký výkon v roli Trůdy v inscenaci Pohádky od rybníka                  DS Na poslední chvíli Ostrov
 
             Divadelnímu souboru Podividlo ažaž Aš za kostýmy v inscenaci Perníková  chaloupka


Cena
      
Divadelnímu souboru Na poslední chvíli Ostrov za kolektivní herecký výkon v inscenaci Pohádky od  rybníka


Cenu  J.Vyčichla za režii a scénář
                     
             Lucii Veličkové za inscenaci Pohádky od rybníkaNa národní přehlídku POPELKA RAKOVNÍK 2011

Doporučena  inscenace

                        Divadelního souboru  Na poslední chvíli Ostrov  Pohádky od rybníka
   
             

Na jednání programové rady Národní přehlídky činoherních souborů hrajících pro děti POPELKA 2011

bude  zpč. oblastní přehlídku zastupovat  Jaroslav Kodeš.


Zpč.  oblastní přehlídka se uskutečnila za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR, Plzeňského kraje a Města Radnice.

 

V Plzni dne 16.května 2011.
1  
..  
6  
7  
8  
9  
10  
..  
20  
..  
26  
 
Děkujeme za vaší návštěvu